Storytelling

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Η αφήγηση ή αλλιώς storytelling είναι η τέχνη της διήγησης ιστοριών σε ένα κοινό-ακροατήριο, στόχο τη μεταβίβαση σημαντικών μηνυμάτων[1][2].
Από την εμφάνισή της αλλά και μέχρι σήμερα, η αφήγηση αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική στρατηγική , καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ο προσελκύει το ενδιαφέρον και βοηθά στην εμπέδωση των πληροφοριών από τους εκπαιδευόμενους, αφού οι άνθρωποι μπορούν να απομνημονεύσουν και ανακαλέσουν πιο εύκολα πληροφορίες τις οποίες έλαβαν μέσα από μια ιστορία, ειδικά αν η ιστορία αυτή σχετίζεται με προυπάροχουσες γνώσεις και εμπειρίες των εκπαιδευομένων[3]. Σύμφωνα με τον Matthews (1977), ο τρόπος κωδικοποίησης και παρουσίασης του μαθησιακού αντικειμένου, όπως και κάθε είδους πληροφορίας, επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητα των ανθρώπων να το απομνημονεύσουν και να το ανακαλέσουν στο μέλλον [4]. Μέσω της αφήγησης, οι ιστορίες και τα γεγονότα μεταδίδονται στους μαθητές, αποδίδοντας αποτελεσματικά το την πλοκή και το νόημα της ιστορίας, υποστηρίζοντας την απόκτηση της πραγματικής γνώσης [5].


Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις προφορικές και βελτιώνει τις γραπτές ικανότητες λόγου των εκπαιδευομένων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει δεξιότητες κριτικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών [6]. Πιο συγκεκριμένα, η αφήγηση (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της ακρόασης και κατανόησης μιας ιστορίας) οδηγεί τον εκπαιδευόμενο στην εξάσκηση σύνθετων επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από τη δόμηση περιεχομένου, την επεξεργασία των πληροφοριών και την εξαγωγή νοήματος [7]. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των αφηγήσεων ενισχύεται περεταίρω και με την δυνατότητά τους να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη μετάδοση αντιλήψεων, γνώσεων, αξιών και συμπεριφορών και να βοηθούν τον άνθρωπο να λαμβάνει αποφάσεις για τη ζωή του με βάση τα παραδείγματα των ηρώων των ιστοριών αυτών [8].
Η συνεισφορά της αφήγησης στην μάθηση συνοψίζεται στις παρακάτω τρεις διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης και συμπεριφοράς:

 • Κοινωνική διάσταση:
  Η αφήγηση συνήθως διεξάγεται ενώπιον ζωντανού ακροατηρίου. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, ο αφηγητής αλληλεπιδρά με τους ακροατές, μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον (πχ αίθουσα διδασκαλίας) με τη μορφή ερωταποκρίσεων. Η ανταπόκριση του κοινού, συχνά λαμβάνεται υπ όψη από τον αφηγητή ο οποίος και τροποποιεί ανάλογα την πλοκή της ιστορίας. Το ακροατήριο, παρακολουθεί την ιστορία και δημιουργεί εικόνες με βάση τα λόγια του ακροατή, ενώ το ύφος και οι κινήσεις του αφηγητή μπορούν αν μετατρέψουν την αφήγηση σε μια βιωματική επικοινωνιακή πράξη. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης ο αφηγητής και το ακροατήριο συνυπάρχουν σε στην ίδια ομάδα και αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους. Η σχέση αυτή ενισχύεται κατά την ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών και αντιλήψεων με τη μορφή ιστοριών.
 • Συναισθηματική διάσταση:
  Οι ιστορίες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον καθ όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ύπαρξης με έμφαση στον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, κυρίως λόγο της ικανότητά τους να δημιουργούν συναισθήματα και συγκινήσεις στον ακροατή [9]. Μέσα από τη σύνθεση και την αφήγηση κάποιας ιστορίας, ο αφηγητής εξωτερικεύει και επικοινωνεί τα συναισθήματά του στο ακροατήριο. Ο τρόπος εξιστόρησης μιας ιστορίας (αφήγησης), μπορεί να δημιουργήσει έντονη συναισθηματική εμπλοκή του ακροατή στην ιστορία, ο οποίος ενδέχεται να ταυτιστεί με κάποιον από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Μέσα από την αφήγηση, ο άνθρωπος μαθαίνει σταδιακά να διαχειρίζεται και να επικοινωνεί τα συναισθήματά του.
 • Γνωστική διάσταση:
  Μέσα από τη διαδικασία της αφήγησης, οι εκπαιδευόμενοι βελτιώνουν τις προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές τους δεξιότητες καθώς και δεξιότητες υψηλής σκέψης (high-order skills) όπως η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για την νοήματος και η επίλυση προβλημάτων. Η διαδικασία της αφήγησης ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τόσο του αφηγητή που συνδυάζει πραγματικά ή/και φανταστικά σενάρια στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σκοπού, αλλά και των ακροατών οι οποίοι βασισμένοι στα λόγια, τις λέξεις και το ύφος του ακροατή δημιουργούν τις εικόνες της ιστορίας.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον Gersie [10] η αφήγηση μπορεί να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως εξής:

 1. ως χρήσιμο εργαλείο για την διαμόρφωση κατάλληλου, φιλικού και ευχάριστου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και
 2. ως μέσο για τη μεταβίβαση πληροφοριών, γνώσεων, αξιών και συμπεριφορών

Η αφήγηση ιστοριών, βρίσκει εφαρμογή σε πληθώρα επαγγελματικών και επιστημονικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της πολιτικής, της οικονομίας, της δημοσιογραφίας, της διοίκησης, της διαφήμισης και της εκπαίδευσης.
The Gift of Storytelling αξιοποιώντας το online εργαλείο storybird: http://storybird.com/books/the-gift-of-storytelling/

Ορισμός

Αφήγηση είναι η αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης λέξεων και δράσεων για την αναπαράσταση των στοιχείων και των εικόνων μιας ιστορίας με τρόπο που να κεντρίζει τη φαντασία του ακροατή
National Strorytelling Network

Τα τελευταία χρόνια η αφήγηση ιστοριών έχει πάρει νέες διαστάσεις με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών και βρίσκει ευρεία εφαρμογή με χρήσεις σε μουσεία, εκπαίδευση, σε επιχειρήσεις, δημόσια υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, και διεθνή ανάπτυξη.

Η αφήγηση εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς του ψηφιακού πολιτισμού, όπως τη δημοσιογραφία και τις ειδήσεις, το μάρκετινγκ και τις διαφημίσεις, τον κινηματογράφο, και τις ιστοσελίδες που δομούνται με γνώμονα τις τεχνικές της αφήγησης.

Τι είναι η Ψηφιακή Αφήγηση

Στο τομέα της εκπαίδευσης η μορφή αφήγησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών αναφέρεται ως ψηφιακή αφήγηση-Digital Storytelling. Πληθώρα ορισμών έχουν αποδοθεί στον όρο «ψηφιακή αφήγηση».
Σύμφωνα με το Lathem [11] ορίζεται: ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας. Ο ορισμός αυτός παρουσιάζεται ελαφρώς τροποποιημένος από τον Robin [12] ο οποίος αναφέρει ότι η ψηφιακή αφήγηση αφορά μια μορφή τέχνης, η οποία συνδυάζει την αφήγηση με τα ψηφιακά μέσα όπως εικόνες και βίντεο για την περιγραφή μιας ιστορίας.
Σύμφωνα με τους ορισμούς που υπάρχουν διαθέσιμοι στη διεθνή βιβλιογραφία, η ψηφιακή αφήγηση έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Βασίζεται στην παραδοσιακή αφήγηση και εμπλουτίζεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και πολυμέσων, όπως εικόνες και βίντεο [12] [11].
 2. Οι αφηγήσεις μπορούν να αποθηκευτούν, να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά και να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο όπου γίνονται αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού ενισχύοντας την εκπαιδευτική τους αξίας και το χρόνο ζωής τους [11].
 3. Είναι περισσότερο διαδραστική σε σχέση με την ψηφιακή αφήγηση [13] γεγονός που εντοπίζεται στις δύο νέες δυνατότητες που προσφέρονται και αφορούν
  a) στην αλλαγή της παραδοσιακά γραμμικής δομής της αφήγησης
  b) στο βαθμό ανάμειξης του χρήστη στη διαμόρφωση της ιστορίας.
  Ένα κατατοπιστικό παράδειγμα αυτής της δυνατότητας αποτελούν τα εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια, τα οποία προσφέρουν στον χρήστη (εκπαιδευόμενο) τη δυνατότητα να «μπει» και να συμμετέχει στην ίδια την ιστορία και να επιλέξει την προσωπική του διαδρομή στα διάφορα επεισόδια της ιστορίας [14].
 4. Αφορά την καταγραφή και δημοσιοποίηση προσωπικών ιστοριών μέσω των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών όπως τα blogs και τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (www.storycenter.org)

Η ψηφιακή αφήγηση πρωτοεμφανίστηκε το 1993 στο Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης του University of California Berkley και ήταν αποτέλεσμα του έργου των ερευνητών Joe Lambert και Dana Atchley. Ωστόσο, η ολοένα αυξανόμενη αποδοχή και χρήση αυτής τεχνικής οφείλεται τόσο στην εμφάνιση των «digital video editors», εργαλεία που υποστηρίζουν την δημιουργία και επεξεργασία βίντεο, αλλά και στην αυξανόμενη χρήση ψηφιακών φωτογραφικών (οι οποίες ενσωματώθηκαν και στα κινητά τηλέφωνα) [15].

Η εκπαιδευτική αξία της ψηφιακής αφήγησης εντοπίζεται στηρίζεται στο γεγονός ότι εισάγει τον εκπαιδευόμενο σε μια ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία μάθησης, δημιουργώντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και προσελκύοντας το ενδιαφέρον του.


Περιγραφή Στρατηγικής

Βήματα Δημιουργίας Ψηφιακής Αφήγησης

Σύμφωνα με το μοντέλο που προδιαγράφει ο [16], τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων είναι τα παρακάτω:

 1. Γράψιμο: Περιλαμβάνει τη δημιουργία της ιστορίας και της διαρκούς βελτίωσης της. Η συγγραφή θα πρέπει να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες που πρέπει να διακατέχου κάθε ιστορία, όπως αυτοί προδιαγράφηκαν παραπάνω. Το στάδιο αυτό είναι αρκετά κρίσιμο για την επιτυχία της τελικής ψηφιακής αφήγησης.
 2. Σενάριο: Μετά τη συγγραφή της ιστορίας, οι αφηγητές πρέπει να διαχωρίσουν τα διάφορα στιγμιότυπα της ιστορίας, ώστε να επιλέξουν πως, σε ποιο σημείο και με ποιο σκοπό θα εμπλουτίσουν την ιστορία τους με χρήση πολυμέσων.
 3. Εικονογραφημένο σενάριο/«storyboard»: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο οπτικοποίησης της ιστορίας από τους αφηγητές. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούν πως θα εικονογραφήσουν την ιστορία (τους ήρωες, τα αντικείμενα και τα σκηνικά), ώστε να μπορούν εύκολα να αναζητήσουν το αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό στο επόμενο βήμα.
 4. Προσθήκη πολυμέσων: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την προσθήκη των πολυμέσων στην ιστορία. Το υλικό που χρησιμοποιείται μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο ή να αποτελεί προσωπικά αρχεία του χρήστη.
 5. Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης: Στο στάδιο αυτό, ο αφηγητής χρησιμοποιεί κάποιο κατάλληλο εργαλείο για να συνθέσει την ψηφιακή του αφήγηση (μια λίστα με διαθέσιμα εργαλεία βρίσκεται παρακάτω στο άρθρο).
 6. Κοινοποίηση: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση της ιστορίας και τη δημοσίευσή της στην εκπαιδευτική κοινότητα ή και στο διαδίκτυο.

Εργαλεία Ψηφιακής Αφήγησης

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων.

Storybird
Το storybird είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή εικονογραφημένη ιστορία. Το storybird παρέχει μεγάλη ποικιλία εικόνων, τις οποίες ο χρήστης μπορεί να συνδυάσει και να εμπλουτίσει με κείμενο προκειμένου να δημιουργήσει την δική του εικονογραφημένη Online ιστορία. Οι ιστορίες που δημιουργούνται μπορούν να δημοσιευτούν (ενσωματωθούν) σε άλλες ιστοσελίδες (πχ Blogs). Για να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει μια ιστορία στο storybird θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης. Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη είναι δωρεάν.
Το storybird δεν υποστηρίζει τον εμπλουτισμό των ιστοριών με ηχητική χαρακτηριστικά όπως φωνή ή μουσική. Επιπλέον, δεν επιτρέπει την αποθήκευση της ψηφιακής ιστορίας τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη.

Lego Comic Builder
Το Lego Comic Builder είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία εικονογραφημένων ιστοριών με τη μορφή των comics. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη διάταξη με την οποία θα εμφανίζονται τα σκίτσα στο κόμικ, μπορεί να επιλέξει διαφορετική διάταξη για κάθε ένα από τα σκίτσα που χρησιμοποιούνται στην ίδια ιστορία. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εικόνες (και να διαμορφώσει το μέγεθος αυτών) για να δημιουργήσει τα σκίτσα που επιθυμεί μέσα από μια μεγάλη ποικιλία εικόνων που προσφέρονται από το εργαλείο. Το εργαλείο είναι αρκετά εύχρηστο, η προσθήκη εικόνων στα σκίτσα γίνεται με drag and drop.

Το εργαλείο αυτό δίνει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • αποθήκευση της ιστορίας σε μορφή pdf τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη,
 • εκτύπωση της ιστορίας
 • για τους εγγεγραμμένους χρήστες δίνεται η δυνατότητα Online αποθήκευσης των ιστοριών τους και της μετέπειτα τροποποίησης τους.
 • τροποποίηση της ιστορίας
 • διαδικτυακής δημιουργίας ενός σεναρίου comics


Δείτε ένα Tutorial του εργαλείουCosy Comic Strip Creator
Το Cosy Comic Strip Creator είναι ένα standalone εργαλείο, το οποίο μπορεί ο χρήστης να το εγκαταστήσει τοπικά στον υπολογιστή του δωρεάν. Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει από το προσωπικό του αρχείο τις εικόνες που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για το φόντο, τους ήρωες και τα αντικείμενα που συμμετέχουν στην ιστορία. Οι εικόνες τοποθετούνται έυκολα, μέσω drag and drop στην ιστορία. Το κομικ που δημιουργείται μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη αλλά και να δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Το εργαλείο αυτό προσφέρει κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των ιστοριών στους χρήστες που το επιθυμούν.
Μπορείτε να κατεβάσετε το εργαλείο από εδώ.

Δείτε ένα Tutorial του εργαλείου:Camtasia Studio
Το Camtasia Studio είναι ένα εργαλείο καταγραφής οθόνης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας video. Είναι ένα Offline εμπορικό εργαλείο, το οποίο εγκαθιστά ο χρήστης στον υπολογιστή του. Με το εργαλείο αυτό οι χρήστες μπορούν να καταγράψουν σε βίντεο ότι δείχνει η οθόνη του υπολογιστή τους και να προσθέσουν τίτλους, υπότιτλους, φωτογραφίες και ηχητική υπόκρουση. Επιπλέον, το Cmatasia Studio δίνει τη δυνατότητα να επισημανθούν οι κινήσεις του κέρσορα και να μεγενθύνονται σημαντικές περιοχές. Το παραγόμενο αρχείο μπορεί να εξαχθεί σε πολλούς τύπους αρχείων συμπεριλαμβανομένων τα MP4, FLV, SWF, MPV, AVI, Silverlight WMV, MOV, RM, GIF και MP3. Επιπλέον, δύνεται η δυνατότητα απευθείας δημοσίευσης του βίντεο στο YouTube.

MovieMaker
Το Movie Maker είναι ένα Offline εργαλείο των Windows, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο, ταινίες και παρουσιάσεις. Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εμπλουτίσουν το βίντεο τους με την προσθήκη τίτλων, μεταβάσεων μεταξύ των σκηνών του βίντεο, εφέ, μουσική και αφήγηση. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν και να τροποποιήσουν κάποιο υπάρχον βίντεο. Το παραγόμενο αρχείο μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη, και να δημοσιευτεί στους φίλους των χρηστών.

StoryBoard Artist Studio
Το StoryBoard Artist Studio είναι ένα εύχρηστο offline εμπορικό εργαλείο το οποίο ενδείκνυται για την δημιουργία επαγγελματικών βίντεο που προορίζονται για εκπαιδευτικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Το λογισμικό αυτό περιέχει πληθώρα εικόνων και σκίτσων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης στο βίντεο που επιθυμεί να φτιάξει. Επιπλέον, παρέχει πληθώρα γραφικών, προσαρμογή φωτεινότητας και χρωμάτων. Το παραγόμενο προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί στις επικρατέστερες μορφές αρχείων για εικόνες και βιντεο, σε html, καθώς και σε μορφή αναγνώσιμη από κινητές συσκευές. Το λογισμικό αυτό διαθέτει εφαρμογή στο app store, την οποίο μπορούν να κατεβάσουν οι χρήστες και να επεξεργάζονται ή να δημιουργούν βίντεο από την κινητή τους συσκευή.

My Story Maker 
Το My Storymaker είναι ένας διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο κατασκευάστηκε από το Carnegie Library of Pittsburgh.Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία επιλέγοντας έναν χαρακτήρα και έναν στόχο. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν χαρακτήρες, σκηνικά και αντικείμενα. Οι ιστορίες εμπλουτίζονται με την αλληλεπίδραση των ηρώων μεταξύ τους και με τα αντικείμενα που συμμετέχουν στην ιστορία. Η ιστορία αποθηκεύεται με τη μορφή αλληλεπιδραστικού βιβλίου, που μπορούν να το αποθηκεύσουν διαδικτυακά, να το διαβάσουν ή να το τροποποιήσουν, να το εκτυπώσουν και να το μοιραστούν με φίλους τους ηλεκτρονικά.

Storify
Το storify είναι ένα διαδικτυακό δωρεάν εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να συγκεντρώσουν και να οργανώσουν διάφορες πληροφορίες (κείμενο, εικόνες, βίντεο) που βρίσκουν σε διάφορες πηγές στο διαδίκτυο. Οι ιστορίες μπορεί να προορίζονται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση και μπορούν να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες μπορούν να προστεθούν εύκολα με drag and drop. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη δημοσιογραφία.

Flicker
Το Flicker είναι ένα Online εργαλείο δημοσίευσης φωτογραφιών. Μέσα από το εργαλείο αυτό, όσοι χρήστες το επιθυμούν μπορούν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια ιστορία χρησιμοποιώντας πέντε φωτογραφίες (Tell a Story in 5 Frames). Οι υπόλοιποι χρήστες σχολιάζουν και αξιολογούν τις ιστορίες που δημοσιεύονται. Στην ιστοσελίδα του εργαλείου δίνονται οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία μιας ιστορίας με χρήση φωτογραφιών. Στόχος του εργαλείου είναι να εξοικειωθούν οι χρήστες με τη δημιουργία ιστοριών, να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά που αυτές θα πρέπει να διαθέτουν.
Δείτε ένα παράδειγμα εδώ.

Voicethread
Το VoiceThread είναι ένα συνεργατικό Online εργαλείο, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να ημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν παρουσιάσεις (slideshows) προκειμένου να δεχτούν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των υπόλοιπων χρηστών. Ο σχολιασμός των παρουσιάσεων μπορεί να γίνει είτε με ήχο (καταγραφή ήχου από το μικρόφωνο, προσθήκη αρχείου ήχου), με βίντεο (μέσω κάμερας) ή με κείμενο. Οι παρουσιάσεις που υπάρχουν στο εργαλείο μπορούν να ενσωματωθούν(html Κώδικας) σε κάποια άλλη ιστοσελίδα Επίσης, το εργαλείο παρέχει δυνατότητα διαχείρισης των σχολίων που λαμβάνει η κάθε παρουσίαση.

Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

Ο εκπαιδευτικός και οι εκπαιδευόμενοι σε ρόλους συγγραφέα και αφηγητή.

Παράδειγμα

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε ένα παράδειγμα Storytelling. Ανάλογα με τη θέση που θα διαλέξετε να μπει ο κάθε ήρωας το παιχνίδι διαμορφώνεται ανάλογα.
http://www.kongregate.com/games/danielben/storyteller

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Διαδραστικότητα: Οι ψηφιακές ιστορίες, παρέχουν στον ακροατή μια πιο εύκαμπτη και λιγότερο γραμμική εξέλιξη, καθώς επιτρέπουν την διαφορετική κάθε φορά περιήγηση στα επεισόδια, προκαλώντας συνεχείς ανατροπές στις προσδοκίες του κοινού [17].

Ελκυστικό/Αυθεντικό περιβάλλον μάθησης: Σύμφωνα με τον Coventry [18], η ψηφιακή αφήγηση προσφέρει ένα αυθεντικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, στον οποίο τόσο οι ακροατές όσο και οι αφηγητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τον προσωπικό και τον αφηγηματικό λόγο τους, να απεικονίσουν τις γνώσεις, να παρουσιάσουν την ιστορία τους και να λάβουν ανατροφοδότηση. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του Georgetown University, οι γνώσεις που μεταδίδονται μέσω των ψηφιακών αφηγήσεων απομνημονεύονται πιο εύκολα και διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα στη μνήμη των εκπαιδευόμενων, λόγω της συναισθηματικής διάστασης που περιλαμβάνουν [19].

Απόκτηση Δεξιοτήτων 21ου αιώνα: Η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων έχει αποδειχτεί πως συμβάλει στην απόκτηση και ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα [20]. Πιο συγκεκριμένα οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Έρευνα και Information Literacy: Η δεξιότητα αυτή αφορά τη διαδικασία αναζήτησης, κριτικής αξιολόγησης και δημιουργικής σύνθεσης πληροφοριών για το υπο διερεύνηση/παρουσίαση θέμα. Όταν οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συνθέσουν μια ψηφιακή ιστορία (ψηφιακή αφήγηση), τότε παρακινούνται να διερευνήσουν βαθύτερα το προς παρουσίαση θέμα, να σκεφτούν αναλυτικά και να αξιολογήσουν κριτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τις συνθέσουν με ένα δημιουργικό τρόπο ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την ιστορία τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στην επιλογή της αλληλουχίας και δόμησης των πληροφοριών, ώστε να παρουσιάσουν μια ιστορία με λογική πλοκή και πειστική επιχειρηματολογία.
 • Κριτική Σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων: Η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με το διαθέσιμο υλικό και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού, πέραν από την κριτική επιλογή και σύνθεση του υλικού αυτού, πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την οπτική γωνία κάτω από την οποία επιθυμούν να παρουσιάσουν το θέμα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να επιλέξουν κατάλληλο πολυμεσικό υλικό για να συνοδεύσουν την ιστορία τους.
 • Συνεργατικότητα: η ομαδική δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από τους εκπαιδευόμενους, ενισχύει τις συνεργατικές τους δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το υλικό, το ύφος, τον τόνο και τον ήχο που θα επιλέξουν για να συνθέσουν την ιστορία τους.
 • Επικοινωνία: Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με την αφήγηση – την αποτελεσματική επικοινωνία επιλεγμένων στοιχείων και μηνυμάτων, μέσα από την προσεκτική χρήση και σύνδεση λέξεων και προτάσεων. Επιπλέον, μέσω της ψηφιακής αφήγησης, οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται στην ιδέα του διαμοιρασμού της γνώσης, μέσα από τη δημοσίευση και τον σχολιασμό των αφηγήσεων αυτών στο διαδίκτυο.
 • Πρωτοβουλία και αυτό-καθοδήγηση: Μέσω της διαδικασίας σύνθεσης ψηφιακών αφηγήσεων και σε αντίθεση με παραδοσιακές εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι εκπαιδευόμενοι προσπαθούν να διορθώσουν και να βελτιώσουν την παραγόμενη αφήγηση, χωρίς να είναι απαραίτητη η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Έτσι, εφαρμόζουν (ασυνείδητα) τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ενώ ταυτόχρονα διαρκώς βελτιώνουν και αναπτύσσουν τα επικοινωνιακά τους προσόντα.
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία: Η ψηφιακή αφήγηση συνεισφέρει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των εκπαιδευομένων, ενθαρρύνοντας τους στην αναζήτηση νέων τρόπων οργάνωσης και σύνθεσης των διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού (digital & media literacy): Σύμφωνα με τον Ohler [21], η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, του γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και του ψηφιακού γραμματισμού των ακροατών. Μέσω της ψηφιακής αφήγησης, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εργαλείων, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες χρήσιμες στη σύγχρονη κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ολοένα αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (web 2.0 εργαλεία) επιτρέπουν την εύκολη δημοσίευση ψηφιακών αφηγήσεων. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι, αποκτούν δεξιότητες δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου και χρήσης πολυμέσων ως μέσα επικοινωνίας, βασικές δεξιότητες για τον ψηφιακό γραμματισμό των ανθρώπων του 21ου αιώνα [22].
 • Ανάπτυξη οπτικού γραμματισμού: Η σημασία του οπτικού γραμματισμού (δυνατότητα αποτελεσματικής οπτικοποίησης σκέψεων) έχει αναγνωριστεί από τον Regan [23], ως μια βασική δεξιότητα των ανθρώπων του 21ου αιώνα. Η ψηφιακή αφήγηση, όταν χρησιμοποιείται στα πλαίσια της δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών από τους εκπαιδευόμενους, ενισχύει σημαντικά την δεξιότητά τους στην οπτικοποίηση του λόγου τους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση του οπτικού εγγραμματισμού τους.

Αξιολόγηση
Παραλλαγές Στρατηγικής

Βιβλιογραφία

Aναφορές

 1. Πελασγός, Σ. (2008). Τα µμυστικά του παραµυθά. Μαθητεία στην τέχνη της προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης. Αθήνα: Μεταίχµιο.
 2. Nanson A. (2005). Storytelling and Ecology: reconnecting nature and people through oral narrative. Glamorgan: University of Glamorgan Press
 3. Shank, R. (1990) Tell me a Story, Northwestern University Press, Evanston
 4. Matthews, R. C. (1977). Semantic judgments as encoding operations: The effects of attention to particular semantic categories on the usefulness of interitem relations in recall. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 3, 160–173
 5. Roberts, L. (1997). From Knowledge to Narrative. Washington, D.C.: Smithsonian Books
 6. Zabel, M. K. (1991, Fall). Storytelling, myths, and folk tales: Strategies for multicultural inclusion. Preventing School Failure, 32
 7. Matthews-DeNatale, G. (2008) Digital Storytelling: tips and resources (Boston, MA: Simmons College
 8. Τσιλιμένη, Τ., (2007), «Η αφήγηση στη σύγχρονη εποχή: Γενική και ειδική θεώρηση. Δυνατότητες και περιορισμοί για μια “νέα” συνάντηση του σύγχρονου ανθρώπου με την προφορική τέχνη του λόγου», στο Τσιλιμένη, Τ. Γραίκος, Ν. (επιμ.), Αφήγηση και Π.Ε.: Κείμενα διημερίδας στο ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου. Συνδιοργανωτές: Εργαστήριο Λόγου Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Όμιλος Φίλων Αφήγησης, ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου, σελ. 17-26, Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας, Έκδοση ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου
 9. Christian Salmon, Storytelling la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, La Découverte, 2007 (ISBN 2707149558)
 10. Gersie, A. (1992) Earthtales: Storytelling in Times of Change, Green Print, London, p. 1
 11. 11,0 11,1 11,2 Lathem, S. (2005), Learning Communities and Digital Storytelling: New Media for Ancient Tradition. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology Teacher Education International Conference 2005 (pp. 2286-2291). Chesapeake, VA: AACE
 12. 12,0 12,1 Robin, B. (2008), The effective uses of digital storytelling as a teching and learning tool. Hand-book of research on teaching literacy through the communicative and visual arts (Vol.2), New York: Lawrence Erlbaum Associates
 13. Handler-Miller, C. (2004), Digital Storytelling, Elsevier Science Technology
 14. Μελιάδου, Ε., Νάκου, Α., Γκούσκος, Δ. και Μεϊμάρης, Μ. (2011) Ψηφιακή Αφήγηση, Μάθηση και Εκπαίδευση, στα πρακτικά του 6th International Conference in Open Distance Learning, Νοέμβριος 2011,Λουτράκι , Ελλάδα
 15. Bull, G. and Kajder, S. (2005) Digital Storytelling in the Language Arts Classroom, International Society for Technology in Education, 32 n4 p46-49 Dec-Jan 2004-05
 16. Jakes, D. (2006), Capturing Dtories, capturing lives: An introduction to digital storytelling, Illinois School Library Media Association, Arlington Heights, Illinois
 17. Σεραφείμ, Κ. και Φεσάκης Γ (2010), Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο, στα πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ 521-528, Κόρινθος 23-26 Σεπτεμβρίου 2010
 18. Coventry, M. (2008) Engaging Gender: student application of theory through digital storytelling, Arts and Humanities in Higher Education, 7(2), pp.205-219
 19. Wesch, M. (2009), New Media Technologies and the Scholarship of Teaching and Learning, Academic Commons
 20. Tell a story, become a lifelong learner, (2010), Microsoft Corporation
 21. Ohler, J. (2006). The world of digital storytelling. Educational Leadership, 63(4), 44-47
 22. Peppler, A. and Kafai, B. (2007), From SuperGoo to Scratch: Exploring creative digital media production in informal learning, Learning Media and Technology, 32(2), 149-166
 23. Regan, B. (2008), Why we need to teach 21st century skills – and how to do it Multimedia Internet@Schools, 15(4), 10-13

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Center for Digital Story Telling

Digital Story telling in education

Digital Storytelling in e-porfolios