Structured Controversy

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Στρατηγική διδασκαλίας τύπου case study. Η μέθοδος Structured Controversy (δομημένη αντιπαράθεση) είναι εξαιρετική για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που είναι ιδιαίτερα φορτισμένων και βοηθάει στην ανάλυση και την εύρεση της καλύτερη απόδειξης του ζητήματος και στις δύο πλευρές και στη συνέχεια να ψάξει ενεργά για μια συμβιβαστική λύση.


Αντιπαραθέσεις υφίσταται όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των στάσεων, των διαθέσιμων πληροφοριών, θεωριών, ή των πεποιθήσεων που είναι εδραιωμένες από διάφορες ομάδες ή άτομα. Ζητήματα που περιβάλλονται από αντιπαραθέσεις, μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να παρέχουν πλούσιες ευκαιρίες μάθησης.
Η δομημένη αντιπαράθεση έχει σχεδιαστεί για να:

 • βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν βαθιά κατανόηση όλων των θέσεων που σχετίζονται με ένα αμφιλεγόμενο θέμα ή ζήτημα.
 • χρησιμοποιούν ωφέλιμα την αντιπαράθεση προς κάποιο αποτέλεσμα.
 • εξασκήσουν την κρίση με αιτιολόγηση και όχι απλά την απόκτηση αντικειμενικών γνώσεων.

Ορισμός

Η χρήση της δομημένης αντιπαράθεσης στην τάξη μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Στην πιο τυπική της μορφή, μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Όσο πιο κοντά είναι το πρόβλημα στον άξονα του μαθήματος τόσο το καλύτερο. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών σε εκπαιδευόμενους με περιορισμένο μαθησιακό υπόβαθρο και ζητώντας τους να κατασκευάσουν ένα επιχείρημα με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αυτό επιτυγχάνεται με ομαδική εργασία.[1]

Περιγραφή Στρατηγικής

Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα σχολικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για κάθε περιοχή περιεχομένου, καθώς ο διάλογος και η συζήτηση συμβαίνουν σε όλες σχεδόν τις θεματικές περιοχές. Η χρήση δομημένης αντιπαράθεσης μέσα στην τάξη μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος debate. Στην πιο χαρακτηριστική μορφή της, επιλέγεται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Όσο πιο κοντά είναι το πρόβλημα σε πολλά θέματα σχετικά με το μάθημα, τόσο το καλύτερο. Η στρατηγική αυτή συνίσταται στην παροχή πληροφοριών σε φοιτητές με περιορισμένο υπόβαθρο και τους ζητάει να κατασκευάσουν ένα επιχείρημα με βάση αυτές τις πληροφορίες. Υποστηρίζοντας οι μαθητές, ομαδικά, τα υπέρ και κατά σε ένα θέμα, καταλήγουν σε μια κοινή απόφαση που υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό επιτυγχάνεται με ομαδική εργασία.
Βήματα

 1. Επιλογή ενός θέματος συζήτησης που έχει τουλάχιστον δύο καλά τεκμηριωμένες θέσεις.
 2. Προετοιμασία υλικού
 3. Καθορισμός προσδοκιών για το έργο της ομάδας.
 4. Ορισμός των θέσεων που θα υποστηριχτούν με μια σύνοψη των βασικών επιχειρημάτων που στηρίζουν τις θέσεις.
 5. Παροχή υλικού αναφοράς, περιλαμβανομένης βιβλιογραφίας που να υποστηρίζει και να επεξεργάζεται τα επιχειρήματα για τις θέσεις που θα αναφερθούν
 6. Δομή της διαμάχης:
  • Οργάνωση των μαθητών σε ομάδες των τεσσάρων.
  • Χωρισμός κάθε ομάδας σε δυάδες, που τοποθετούνται σε αντίθετες θέσεις σχετικά με το θέμα.
  • Ζήτηση από κάθε ομάδα να φτάσει σε συμφωνία σχετικά με το θέμα και να την μεταφέρει σε μια έκθεση, επάνω στην οποία όλα τα μέλη θα αξιολογηθούν.
 7. Διεξαγωγή διαμάχης:
  • Σχεδιασμός των θέσεων
  • Παρουσίαση των θέσεων
  • Επιχειρηματολογία επί του θέματος
  • Αντίστροφή θέσεων και αντιπαράθεση από την αντίθετη οπτική γωνία
  • Κατάληξη σε απόφαση

Κώδικας δεοντολογίας

 • Σκοπός μιας δομημένης αντιπαράθεσης δεν είναι η επικράτηση επί της αντίπαλης ομάδας, αλλά να επιτευχθεί συναίνεση μέσω της ακρόασης και του συμβιβασμού.
 • Η κριτική να γίνεται προς τα επιχειρήματα των ατόμων, όχι προς τους ίδιους τους ανθρώπους.
 • Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, μόνο ένα άτομο μπορεί να μιλά σε έναν χρόνο.
 • Διακοπές δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των επιχειρημάτων.
 • Παραφράσετε συχνά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το επιχείρημα ενός άλλου ατόμου.
 • Κάθε πρόσωπο στην ομάδα θα πρέπει να μιλήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
 • Η τήρηση των χρονικών ορίων πρέπει να είναι αυστηρή.

Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μιας δομημένης διαμάχης, η κύρια ευθύνη του δασκάλου είναι να διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα και να διασφαλίσει ότι οι μαθητές τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας. Μετά το πέρας του μαθήματος, ο δάσκαλος καθοδηγεί την απολογητική συνεδρίαση, παραθέτει τα σχόλιά του και προχωράει σε κάποια μέθοδο αξιολόγησης των μαθητών.

Structured Controversy conversation.jpg

Παραδείγματα

caption


Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ακαδημαϊκές δεξιότητες που χρειάζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν:

 • την αναζήτηση πληροφοριών και νέων εμπειριών για την επίλυση ενός διλήμματος ή αβεβαιότητας
 • την οργάνωση των πληροφοριών
 • την προετοιμασία μιας θέσης υπεράσπισης και τον εξορθολογισμό της θέσης
 • την οπτική ενός θέματος από διαφορετική γωνία και ανακάλυψη των πλεονεκτημάτων της κάθε θέσης
 • τη σύνθεση θεμάτων και θεώρηση νέας θέσης ή την επίτευξη συναίνεσης βασισμένη σε προσεκτική ανάλυση και αξιολόγηση όλων των θέσεων του θέματος
 • Προωθεί την έρευνα που περιλαμβάνει τη δημιουργία επιχειρημάτων

1. δίνοντας πειστικές παρουσιάσεις,
2. αναλύοντας κριτικά και
3. αμφισβητώντας ή αποκρούοντας τις θέσεις ή προκλήσεις του άλλου, βοηθώντας τον μαθητή να δει τα θέματα από διάφορες οπτικές γωνίες, και να επιδιώκει τις τεκμηριωμένες αποφάσεις [2].

Ως προς την απόκτηση γνώσεων, η τεχνική ενθαρρύνει τους μαθητές όχι μόνο να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν, αλλά και να μάθουν νέες έννοιες για την καλύτερη κατανόηση των φαινομένων στα οποία έχουν ήδη εκτεθεί. Επίσης, αντί για την κατασκευή μια σύντομης παρουσίασης θέσης ή επιχειρήματος σε επίσημη ακαδημαϊκή γλώσσα, η δομημένη αντιπαράθεση επιτρέπει στους μαθητές να πλαισιώνουν πολύπλοκες σκέψεις σε μια πιο απλουστευμένη γλώσσα, πιο κοντά στην καθομιλουμένη. Μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ακαδημαϊκές δεξιότητες που χρειάζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων.

Αξιολόγηση

Οι μαθητές πρέπει να προετοιμάσουν τους σχολιασμούς τους εκ των προτέρων, ώστε να αξιολογηθούν με κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε μια έκθεση ή κάποια ερευνητική αναφορά. Πιο σημαντικό είναι το ότι η μέθοδος structured controversy μπορεί να αλλάξει την συμπεριφορά και τα πιστεύω των μαθητών. Η γνώση των μαθητών μπορεί να αξιολογηθεί μέσω μιας μικρής γραπτής αναφοράς σχετικά με την αξία των οδηγιών της διαδικασίας του structured controversy.[3]


Παραλλαγές Στρατηγικής


Βιβλιογραφία

 • Connolly, M. (2000). What We Think We Know About Critical Thinking. CELE Journal, 8, Retrieved on April 20, 2003
 • Davidson, Bruce W. (1998). A case for critical thinking in the English language classroom. TESOL Quarterly, 32, 1, 119-123.
 • Davidson, B., & Dunham, R. (1997). Assessing EFL student progress in critical thinking with The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test. JALT Journal, 19, 1, 43-57.
 • Johnson, D.W. & Johnson, R.T. (1995). Structuring academic controversy. In S. Sharan (Ed.) Handbook of cooperative learning methods. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
 • McPeck, J. (1981). Critical Thinking and Education. Oxford: Martin Robertson &Company Ltd.Sunshine State Goal 3 Standards. (2003). Florida Department of Education. Hillsborough County Public Schools, Technology Services. Retrieved on April 19, 2003
 • Zainuddin, H., Yahya, N, Morales-Jones, C. & Ariza, E. (2002). Fundamentals of Teaching English to Speakers of Other Languages in K-12 Mainstream Classrooms. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company.


Αναφορές


Εξωτερικοί Σύνδεσμοι