Six Thinking Hats

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Τα "έξι καπέλα της σκέψης" ("Six Thinking Hats") είναι μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διερεύνηση διαφορετικών απόψεων και σκεπτικών επί μιας πολύπλοκης κατάστασης ή πρόκλησης. Ανήκει σε ένα σύνολο προσεγγίσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της κριτικής και λεγόμενης σφαιρικής σκέψης. Η μέθοδος αυτή αποδίδεται στον Δρ Edward de Bono και αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου του, Six Thinking Hats.
Πρόκειται για μία ομαδική τεχνική, κατάλληλη για: υπαλλήλους, επαγγελματίες, υπεύθυνους ομάδων, υπεύθυνους έργων, τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, δικηγόρους, διαφημιστικά, μάρκετινγκ, και εξυπηρέτησης πελατών. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να εφαρμοστεί από μία ομάδα ατόμων που αναζητά καινοτόμες ιδέες ή λύσεις σε κάποιο πρόβλημα.

Η τεχνική αποσκοπεί: α) στην ενθάρρυνση της δημιουργικής, παράπλευρης σκέψης (lateral thinking), β) στην ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, γ) στην κατάθεση πολλών απόψεων στο τραπέζι του διαλόγου, δ) στη δημιουργική συμβολή όλων των συμμετεχόντων ανεξάρτητα από την προσωπική τους θέση, ε) στο διαχωρισμό του «εγώ» από τη συνολική «απόδοση» των συμμετεχόντων. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη συνεργατική μάθηση γιατί επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εκφράσουν χωρίς ρίσκο την άποψη τους καθώς δεν χαρακτηρίζουν αυτόν που τη διατυπώνει αλλά το ρόλο - καπέλο που φοράει και κατά συνέπεια την κατεύθυνση της σκέψης του τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επίσης δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις, να εφαρμόσουν μια παραγωγική συζήτηση, να αντιμετωπίσουν το θέμα που τους απασχολεί σφαιρικά και να αναζητήσουν δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις (Λαμπροπούλου κ.ά., 2008).

Η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση σχεδόν κάθε τύπου επαγγελματικών ή προσωπικών προβλημάτων και δυσκολιών, που μπορεί να είναι ατομικά ή συλλογικά. Παραδείγματα προβλημάτων:

 • Διατήρηση πειθαρχίας στην αίθουσα
 • Αύξηση του κινήτρου των μαθητών
 • Προβλήματα με την παρακολούθηση στο σχολείο
 • Η αντιμετώπιση των εμποδίων στην επικοινωνία (δασκάλου με δάσκαλο, δασκάλου-μαθητή, δασκάλου- γονέα κ.τ.λ.)
 • Επίλυση συγκρούσεων
 • Αναζήτηση μεθόδων για την βελτίωση του σχολείου
 • Λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Παράλληλα η ομάδα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για άλλες εφαρμογές όπως:

 • Εικονικές συναντήσεις.
 • Διευκόλυνση συναντήσεων.
 • Προετοιμασία για συζήτηση.
 • Νέα προϊόντα/νέα σχέδια.
 • Συνεντεύξεις.
 • Παρουσιάσεις.
 • Αυτοβελτίωση.


Ορισμός

Η τεχνική «Έξι Καπέλα Σκέψης», είναι μια σημαντική και ισχυρή τεχνική. Χρησιμοποιείται για να κρίνουμε τις αποφάσεις από μια σειρά διαφορετικών οπτικών γωνιών. Αυτό μας αναγκάζει να κινηθούμε έξω από το συνήθη τρόπο σκέψης μας, και μας βοηθά να πάρουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης.[1]

Minmap six thinking hats.jpg

Περιγραφή Στρατηγικής

Η μέθοδος των έξι καπέλων σκέψης έχει αναπτυχθεί ως ένα πλαίσιο επίλυσης επιλεγμένων προβλημάτων για άτομα και για ομάδες. Ένα καπέλο καλύπτει το κεφάλι-το κέντρο του ανθρώπινου μυαλού. Διαφορετικά χρώματα συμβολίζουν τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης που θέτονται σε εφαρμογή κατά την διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. Όταν αλλάζουμε ένα καπέλο με ένα άλλο, αλλάζουμε επίσης εικονικά την μέθοδο της σκέψης μας. Ο αρχηγός της ομάδας κατευθύνει τους συμμετέχοντες στο πoίο καπέλο να φορέσουν και στο ποιες ερωτήσεις να απαντήσουν. Η μέθοδος λειτουργεί σαν μια δραστηριότητα ιδεοθύελλας που βοηθά στην παραγωγή νέων λύσεων, πιθανοτήτων και ιδεών. Βοηθά επίσης στο να προσδιοριστεί επακριβώς η κατάσταση και λαμβάνει επίσης υπόψη τις θετικές, αρνητικές και συναισθηματικές της πτυχές.

Στη σχολική εκπαίδευση χρησιμοποιείται σαν μέθοδος επίλυσης προβλημάτων (problem solving) και λήψης αποφάσεων (decision making), αλλά ουσιαστικά βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ένα άλλο τρόπο σκέψης. Εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης με ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα.

Όταν εφαρμόζεται η στρατηγική στην τάξη, οι μαθητές «φορούν», μεταφορικά ή και πραγματικά πολλές φορές, ένα καπέλο και μέσω αυτού, εστιάζουν και κατευθύνουν τη σκέψη τους, σε μια «οπτική» πλευρά του αντικειμένου του μαθήματος.Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, οι μαθητές θα μελετήσουν και θα αναλύσουν το θέμα από διάφορες πλευρές, δηλαδή θα φορέσουν πολλά καπέλα, ένα όμως κάθε φορά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στρατηγική «Έξι Καπέλα Σκέψης» είτε σε ομαδικές συναντήσεις, είτε μόνοι σας. Χρησιμοποιώντας τη στρατηγική αυτή σε συναντήσεις υπάρχει το πλεονέκτημα να μπλοκάρονται οι αντιπαραθέσεις που συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι με διαφορετικά στυλ σκέψης συζητούν το ίδιο πρόβλημα .
Κάθε «Καπέλο Σκέψης» είναι ένα διαφορετικό στυλ σκέψης, τα οποία εξηγούνται παρακάτω:

 • Λευκό Καπέλο:

Με αυτό το καπέλο σκέψης εστιάζετε στα διαθέσιμα δεδομένα . Κοιτάξτε τις πληροφορίες που έχετε , και να δείτε τι μπορείτε να μάθετε από αυτές . Ψάξτε για τα κενά στις γνώσεις σας , και είτε προσπαθήστε να τα γεμίσετε ή να τα λάβετε υπόψη σας. Σε αυτό το σημείο αναλύετε τις τάσεις του παρελθόντος , και να προσπαθείτε να επεκταθείτε πέρα από τα ιστορικά δεδομένα .

 • Κόκκινο Καπέλο:

«Φορώντας» το κόκκινο καπέλο , θα δούμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τη διαίσθηση, την ενστικτώδη αντίδραση , και το συναίσθημα. Επίσης, προσπαθήστε να σκεφτείτε πώς οι άλλοι άνθρωποι θα αντιδράσουν συναισθηματικά . Προσπαθήστε να καταλάβετε τις απαντήσεις των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν πλήρως τον τρόπο σκέψης σας.

 • Μαύρο Καπέλο:

Χρησιμοποιώντας το μαύρο καπέλο σκέψης μπορούμε να δούμε όλες τις λανθασμένες αποφάσεις. Κοιτάξτε το πλάνο σας προσεκτικά και αμυντικά . Προσπαθήστε να δείτε για ποιο λόγο ίσως κάτι να μη λειτουργήσει . Αυτό είναι σημαντικό , διότι αναδεικνύει τα αδύνατα σημεία σε ένα σχέδιο . Σας επιτρέπει να την εξάλειψή, την τροποποίηση τους, ή την προετοιμασία σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπισή τους. Το «Μαύρο Καπέλο» βοηθά να κάνετε τα σχέδιά σας πιο «ισχυρά» και πιο «ανθεκτικά» . Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να εντοπίσετε μοιραία λάθη και τους ενδεχόμενους κινδύνους προτού να ξεκινήσει μια πορεία δράσης Το «Μαύρο Καπέλο» είναι ένα από τα πραγματικά οφέλη αυτής της τεχνικής , όπως πολλοί άνθρωποι που σκέπτονται θετικά, συχνά δεν μπορούν να δουν τα προβλήματα εκ των προτέρων και αυτό τους βρίσκει απροετοίμαστους για τις δυσκολίες .

 • Κίτρινο Καπέλο:

Το κίτρινο καπέλο μας βοηθά να σκεφτόμαστε θετικά . Είναι η αισιόδοξη οπτική που μας βοηθά να βλέπουμε όλα τα οφέλη της απόφασης μας και της αξίας της. Το «Κίτρινο καπέλο» σκέψης μας βοηθά να συνεχίζουμε όταν όλα μοιάζουν δύσκολα.

 • Πράσινο Καπέλο:

συμβολίζει τη δημιουργικότητα . Εδώ είναι όπου μπορείτε να αναπτύξετε τις δημιουργικές σας λύσεις σε ένα πρόβλημα. Είναι ένας ελεύθερος τρόπος σκέψης, στον οποίο υπάρχει μικρή δόση κριτικής των ιδεών . Σε αυτό το στάδιο μια ολόκληρη σειρά από εργαλεία δημιουργικότητας μπορεί να σας βοηθήσει.

 • Μπλε Καπέλο:

συμβολίζει τον έλεγχο της διαδικασίας . Αυτό είναι το καπέλο που φορούν οι άνθρωποι που προεδρεύουν σε συνεδριάσεις. Όταν υπάρχει δυσκολία λόγω έλλειψης ιδεών, μπορούν να κατευθύνουν τη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας το «πράσινο καπέλο σκέψης» . Όταν απαιτούνται σχέδια έκτακτης ανάγκης, θα χρησιμοποιήσουν το «μαύρο καπέλο σκέψης».
Μια παραλλαγή αυτής της τεχνικής είναι να δούμε τα προβλήματα από την άποψη των διαφόρων επαγγελματιών ( π.χ. γιατροί , αρχιτέκτονες , διευθυντών πωλήσεων , κλπ. ) ή διαφορετικοί πελάτες.[2]


Six Thinking Hats


Διαδικασία

 • Καθορίστε ένα θέμα που θα μπορούσε να προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρμόσουν πολλαπλές προοπτικές. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μια ανάγνωση σχετική με ένα θέμα.
 • Ως εκπαιδευτικός, ενεργοποιήστε τις προηγούμενες γνώσεις σχετικά με το θέμα με την τάξη . Μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε με μπλε καπέλο εντός μιας μεγάλης ομάδας για να καταλάβετε εάν είναι ήδη γνωστό το θέμα .
 • Πάρτε το χρόνο σας για να διαμορφώσετε τη στρατηγική αν αυτή είναι η πρώτη φορά που οι εκπαιδευόμενοι θα τη χρησιμοποιήσουν ή αν χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Η μοντελοποίηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αρχικά ορίστε ποιο είδος σκέψης ασχολείται με κάθε καπέλο και στη συνέχεια καθοδηγήστε τους εκπαιδευόμενους καθώς εκείνοι θα αναφέρουν τι έμαθαν.
 • Μοιράστε το φυλλάδιο της στρατηγικής «έξι καπέλα σκέψης». Κατά τη συμπλήρωση των φυλλαδίων οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να σκέφτονται που επικεντρώνεται το κάθε «καπέλο» και να κρατούν σημειώσεις, σκέψεις και απόψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση.
 • Οι εκπαιδευόμενοι χωρισμένοι σε μικρές ομάδες ακούν τι έχει να πει ο καθένας για το θέμα «φορώντας» το διαφορετικό καπέλο εκ περιτροπής Κάθε άτομο πρέπει να φορά κάθε καπέλο για περίπου ένα λεπτό, εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας, και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου θα πρέπει να συζητούν τα ευρήματά τους. Να θυμάστε ότι τα καπέλα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ένα κάθε φορά, αλλά θα μπορούν να γίνονται παύσεις εάν πρέπει να αναθεωρηθεί ή να επανεξεταστεί κάτι.
 • Ενώ ο κάθε συμμετέχων δίνει τη γνώμη του σχετικά με το θέμα, ο υπεύθυνος της ομάδας θα πρέπει να κρατάει σημειώσεις.
 • Όταν ο καθένας έχει αναφέρει τη γνώμη του, η ομάδα μπορεί να κάνει περαιτέρω ερωτήσεις για να αμφισβητήσει και να διερευνήσει τις ιδέες που έχω ειπωθεί. Το «μπλε καπέλο» θα πρέπει να επανεξεταστεί και να δημιουργηθεί μια περίληψη.
 • Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συγκεντρωθούν ως τάξη για να συζητήσουν το θέμα και τα ευρήματά τους.[3]

Σκοπός κάθε καπέλου

Προσδιορίζονται έξι διαφορετικές καταστάσεις (κάθε μία αντιστοιχεί σε ένα καπέλο):

 • Το Λευκό καπέλο αναπαριστά τα δεδομένα και τις πληροφορίες τις σχετικές με την κατάσταση ή το πρόβλημα. Είναι αντικειμενική γνώση, περισσότερο περιγραφή παρά εξήγηση.
 • Το Κόκκινο καπέλο αναπαριστά τις συναισθηματικές αντιλήψεις ενός προβλήματος ή μίας κατάστασης. Είναι μια υποκειμενική εμπειρία, συναισθήματα και διαίσθηση.
 • Το Πράσινο καπέλο παράγει νέες ιδέες, προτάσεις ή λύσεις. Συμβολίζει την ανοιχτή και δημιουργική σκέψη.
 • Το Κίτρινο καπέλο συλλέγει τις θετικές πτυχές μιας προτεινόμενης λύσης, τα πλεονεκτήματα ή τα μελλοντικά οφέλη. Αναπαριστά την θετική πλευρά μιας επιλεγμένης λύσης.
 • Το Μαύρο καπέλο συλλέγει όλες τις αρνητικές πτυχές μιας λύσης ή απόφασης. Περιγράφει κινδύνους, δυσφορίες ή αρνητικές επιπτώσεις.
 • Το Μπλε καπέλο αναπαριστά τον έλεγχο όλης της διαδικασίας. Προτείνει και καθοδηγεί τα επόμενα βήματα, τόσο κατά την διάρκεια της συνάντησης όσο και μετά. Αυτό το καπέλο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να καθοδηγούν την διαδικασία και να επικεντρώνονται στην μέθοδο με σωστή κατεύθυνση.
Λογισμικό de Bono Thinking 24/7

Το λογισμικό de Bono Thinking 24/7 μεγιστοποιεί τη σκέψη και είναι ένα εξαιρετικό προϊόν για εφαρμογές εργασίας. Στην διεύθυνση http://www.debonothinkingsystems.com/tools/24x7/, γίνεται αναφορά στο λογισμικό «de Bono Thinking 24x7 personal_deluxe», μέσω του οποίου μπορεί να αναπτυχθεί ένα θέμα χρησιμοποιώντας τη στρατηγική «Τα έξι καπέλα της σκέψης». Αποτελεί ουσιαστικά ένα απλό εργαλείο καταγραφής της σκέψης του χρήστη που χρησιμοποιεί «Τα έξι καπέλα της σκέψης» για τη διερεύνηση ενός θέματος.
Το λογισμικό διατίθεται σε δύο εκδόσεις, την «Collaborative Edition», που χρησιμοποιείται συνεργατικά μέσω διαδικτύου και μπορεί να υποστηρίξει τηλεδιασκέψεις (virtual meetings), στις οποίες χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία συζήτησης, «Τα έξι καπέλα της σκέψης» ή η «Παράλληλη Σκέψη» και παρέχει επίσης, τη δυνατότητα αποθήκευσης της συνάντησης σε μορφή αρχείου, με σκοπό τη διαμοίραση. Υπάρχει και η «Personal Edition», για ατομική χρήση. Το λογισμικό στην έκδοση «Personal Edition» είναι ελεύθερα διαθέσιμο, σε δοκιμαστική μορφή (trial) στη διεύθυνση http://www.debonothinkingsystems.com/tools/24x7/trialdownload.htm.


Το de Bono Thinking 24/7 παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να:

 • Να καταγράφουν τις ιδέες τους.
 • Να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους σχετικά με ένα πρόβλημα.
 • Να συντάξουν τη σκέψη τους σε ένα έγγραφο καταγράφοντας παράλληλα την ακολουθία των βημάτων που τους οδήγησε σε αυτή τη σκέψη.
 • Να συντάξουν, να εκτυπώσουν,να εξάγουν και να στείλουν με e-mail έγγραφα που έχουν συντάξει.

πλεονεκτήματα του εργαλείου αναφέρονται παρακάτω:

 • Γρηγορότερη προσομοίωση των εργαλείων κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης.
 • Αυξάνει την ικανότητα του υπαλλήλου χρησιμοποιώντας μεθόδους - γίνεται δεύτερη φύση του.
 • Παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη ακόμα και μετά τη λήξη του προγράμματος εκπαίδευσης.
 • Αυξάνει την αυτοπεποίθηση του εργαζομένου.Η βοήθεια είναι απλά ένα κλικ μακριά.
 • Μειώνονται αισθητά τα λάθη και με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος και χρήμα.
 • Έχει αναπτυχθεί από μία μεγάλη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού-TCS. dBT.support@tcs.com.


Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

Ο εκπαιδευτικός και οι εκπαιδευόμενοι .

Παράδειγμα

 Η δασκάλα χρησιμοποιεί το εξής υποθετικό σενάριο: Ο Tom, ένας έφηβος 12 ετών έχασε πριν λίγες ώρες τα χρήματα του και ζητάει μια συνάντηση με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης του, προκειμένου να συζητήσει το πρόβλημα του και να βρει μια λύση.

 • Η δασκάλα φοράει το μπλε καπέλο και αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή.Προτείνει στους μαθητές να φορέσουν τα μπλε καπέλα τους και να διατυπώσουν το πρόβλημα. Αφού οι μαθητές διατυπώσουν τις απόψεις τους καταλήγουν στην εξής διατύπωση: Ο Tom έχασε τα χρήματα του και πως θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είχε αποφευχθεί.
 • Η δασκάλα ζητάει από τους μαθητές να φορέσουν τα λευκά τους καπέλα και η συζήτηση προχωράει καθώς οι μαθητές διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα, όπως:Ο Tom μπορει να είχε τα χρήματα στην τσάντα του, στο διάλλειμα κάποιος μαθητής από άλλη τάξη μπήκε στην τάξη τους, ο Tom στο διάλλειμα πήγε να ψωνίσει απο το κυλικείο του σχολείου.
 • Η δασκάλα ζητάει από τους μαθητές να φορέσουν τα κόκκινα καπέλα τους και εκείνοι εκφράζουν τα συναισθήματα τους όπως: Αν ήμουν ο Tom θα ένιωθα πολύ θυμωμένος, οι επιμελητές της τάξης θα πρέπει να πληρώσουν το λάθος, μήπως ο Tom δεν έψαξε σωστά- δεν μπορεί κάποιος να έκλεψε τα χρήματα του, μάλλον ο Tom θα έχει ξεχάσει τα χρήματα του στο κυλικείο.
 • Η δασκάλα ζητάει από τους μαθητές να φορέσουν τα μαύρα καπέλα τους και εκείνοι διατυπώνουν τις αρνητικές πτυχές του προβλήματος όπως: Τελικά δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε κανένα, πιθανόν να κατηγορούμε άδικα κάποιο συμμαθητή μας ότι έκλεψε τα χρήματα, μήπως ο Tom έχασε τα χρήματα του και κατηγορεί άλλους για αυτό;
 • Η δασκάλα ζητάει από τους μαθητές να φορέσουν τα κίτρινα καπέλα τους και εκείνοι σκέφτονται και εκφράζουν τις θετικές πτυχές του προβλήματος όπως:Τα χρήματα δεν έχουν κλαπεί αλλά έχουν χαθεί και θα βρεθούν, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με τα πραγματά μας, οι επιμελητές της τάξης θα πρέπει να λάβουν πιο σοβαρά υπόψη το ρόλο τους
 • Η δασκάλα ζητάει από τους μαθητές να φορέσουν τα πράσινα καπέλα τους και εκείνοι προτείνουν ιδέες και λύσεις όπως: Δεν θα πρέπει να αφήνουμε τα χρήματα στην τσάντα μας, μια καλή ιδέα θα ήταν ο Tom να αγοράσει ένα πορτοφόλι, θα ήταν ωραία ο κάθε ένας από εμάς να είχε το δικό του ντουλαπάκι στην τάξη και να μπορεί να κλειδώνει εκεί τα πράγματα του όταν για παράδειγμα πηγαίνουμε στην αίθουσα μουσικής

Χρησιμοποιώντας τα έξι καπέλα σκέψης οι μαθητές μπόρεσαν να δουν το πρόβλημα από πολλές και διαφορετικές οπτικές και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα με σύντομο και διασκεδαστικό τρόπο.

COLOURED HAT

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα:
Η εφαρμογή της στρατηγικής βοηθά στην εξεύρεση λύσεων και την αποφυγή συγκρούσεων, ενθαρύνει την συνεργασία, την εξερεύνεση και την ανακάλυψη.

Με την εφαρμογή της στρατηγικής οι μαθητές είναι ικανοί να:

 • Επιτυγχάνουν γρηγορότερα και καλύτερα αποτελέσματα
 • Παράγουν ευκολότερα καλύτερες ιδέες
 • Επιλύουν καλύτερα διάφορα προβλήματα
 • Εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο
 • Διευθύνουν αποτελεσματικότερα ομαδικές δράσεις
 • Σκέφτονται πολύ πιο αποτελεσματικά
 • Εντοπίζουν ευκαιρίες για αξιοποίηση
 • Υποτάσσουν τις καθαρά προσωπικές και εγωιστικές προσεγγίσεις στην ομαδική προσπάθεια
 • Αποκτούν μεταγνωστικές ικανότητες όπως το να σκέφτονται πως να σκέφτονται


Μειονεκτήματα
 Η βασική δυσκολία που εμφανίζει η στρατηγική των έξι σκεπτόμενων καπέλων περιορίζεται στην αρχική της υλοποίηση. Δηλαδή προτού χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη στρατηγική για πρώτη φορά ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κάθε καπέλο σκέψης καθώς και την   διαδικασία η οποία πρόκειται να ακολουθήσει.

Αξιολόγηση

Υπάρχει ένα φάσμα πιθανών αξιολογήσεων κατά τη χρήση της στρατηγικής «6 Thinking Hats». Οι εκπαιδευτικοί ενδεχομένως να θέλουν να εξετάσουν το αποτέλεσμα της στρατηγικής, όπως τα νέα ευρήματα, μια έκθεση, ή μια ελεύθερη εργασία. Η αξιολόγηση μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και από την παρατήρηση, την συζήτηση και τις συγκεντρώσεις των σπουδαστών που συμμετέχουν στη διαδικασία της στρατηγικής.[4]

Παραλλαγές στρατηγικήςΒιβλιογραφία

Στρατηγικές Διδασκαλίας, Διπλωματική Εργασία της Φωτεινής Βλαχοκυριακού, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ΠΜΣ “Ψηφιακά Συστήματα”, 2009

Αναφορές

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι