Inquiry Training

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Τι είναι Inquiry;
Η Διερευνητική μάθηση παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να γνωρίσουν και να αποκτήσουν τις διαδικασίες μέσω των οποίων μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τον κόσμο . Αυτό απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευόμενου, του εκπαιδευτικού, του τομέα της μελέτης , τους διαθέσιμους πόρους και το μαθησιακό περιβάλλον . Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης , δεδομένου ότι :

 • ενεργούν σύμφωνα με περιέργεια και τα ενδιαφέροντά τους
 • αναπτύσσουν τις ερωτήσεις
 • σκέφτονται τη διαδικασία για να ξεπεράσουν αντιφάσεις ή διλήμματα
 • εξετάζουν αναλυτικά τα προβλήματα
 • διερευνούν τις προκαταλήψεις τους και αυτά που ήδη γνωρίζουν
 • αναπτύσσουν , αποσαφηνίζουν και δοκιμάζουν διάφορες υποθέσεις
 • εξαγάγουν συμπεράσματα και δημιουργούν πιθανές λύσεις .

Η συνέντευξη είναι η καρδιά της διερευνητικής μάθησης . Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κάνουν σχετικές ερωτήσεις και να αναπτύσσουν τρόπους για να αναζητούν απαντήσεις και να δημιουργούν εξηγήσεις . Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία της σκέψης , όπως αυτό ισχύει και για την αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων με διάφορα θέματα, δεδομένα, έννοιες, υλικά και προβλήματα. Επίσης ενθαρρύνεται και προωθείται η αποκλίνουσα σκέψη καθώς οι εκπαιδευόμενοι αναγνωρίζουν ότι οι ερωτήσεις έχουν συχνά περισσότερες από μία «καλές» ή « σωστές» απαντήσεις . Αυτός ο τρόπος σκέψης οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε επεξεργασία περαιτέρω ερωτήσεων . Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η γνώση δεν είναι σταθερή και μόνιμη , αλλά μπορεί να γίνει αβέβαιη και ανοιχτή στην αμφισβήτηση και στις εναλλακτικές υποθέσεις.[1]


Ορισμός

Περιγραφή Στρατηγικής

Κατά τη διδασκαλία με βάση τη στρατηγική της έρευνας, εντοπίζεται πάντα ένα πρόβλημα, το οποίο οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επεξεργαστούν δίνοντας μια ή περισσότερες λύσεις. Μερικές φορές μπορεί και να μην υπάρχει λύση. Βασικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής είναι ότι πρόκειται για μια κυκλική προσέγγιση, η οποία ολοκληρώνεται όταν θεωρήσει ο εκπαιδευτικός ότι έχει εκπληρώσει τους στόχους του μαθήματός του.

Inquiry cycle.gif


Φάσεις
Λεπτομερής Περιγραφή
Φάση 1η:
Ask
Αρχικά, διατυπώνονται ερωτήσεις από τον εκπαιδευόμενο. Στη συνέχεια,ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα πρόβλημα που κινητοποιεί την περιέργεια των εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα, προσπαθεί με κατάλληλα μέσα (εικόνες, βίντεο), να προσελκύσειι την προσοχή και να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην διατύπωση καίριων ερωτήσεων προς την επίλυση του γρίφου ή της προβληματικής κατάστασης.
Φάση 2η:
Investigate

O εκπαιδευόμενος ψάχνει και αναζητά τη λύση στο αινιγματικό πρόβλημα. Είτε μόνος του (Inquiry) είτε σε συνεργασία με άλλους (group Inquiry), συλλέγει πληροφορίες, αφού πρώτα διαβάσει πηγές, ακούσει πληροφορίες, κάνει συνεντεύξεις, πειραματιστεί και εμπλακεί ενεργά στο ρόλο του ρεπόρτερ. Πιθανόν να αναθεωρήσει ή να ανακατασκευάσει τις αρχικές του ερωτήσεις και να οδηγηθεί σε άλλες, ύστερα από την αναζήτηση.
Φάση 3η:
Create
Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη σύνθεση των πληροφοριών που προήλθαν από την παραπάνω έρευνα και αναζήτηση. Οι εκπαιδευόμενοι προσπαθούν να συνδέσουν ό,τι μελέτησαν κι έτσι να παράγουν νέα γνώση. Καταγράφουν τις πληροφορίες και τις ιδέες που βρήκαν και τις συνθέτουν σε ένα project.
Φάση 4η:
Discuss
Oι εκπαιδευόμενοι διαμοιράζονται τις «ανακαλύψεις τους» με τους άλλους. Συγκρίνουν τα δικά τους ευρήματα με των υπολοίπων και οδηγούνται στην κατανόηση του προβλήματος – αινίγματος.
Φάση 5η:
Reflect
Oι εκπαιδευόμενοι κάνουν μια ανασκόπηση της όλης διαδικασίας. Συζητάνε αν και κατά πόσον τα ερωτήματά τους βοήθησαν στην έρευνα, τι θα έπρεπε να κάνουν διαφορετικά και μελετούν πιθανές νέες ερωτήσεις που προκύπτουν από το παρόν πρόβλημα. Μεταφέρουν δηλαδή την αποκτηθείσα γνώση και σε άλλα σχετικά θέματα και γνωστικά αντικείμενα.
Χαρακτηριστικά της στρατηγικής

 • Οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση μέσα από την έρευνα ενός υπό συζήτηση θέματος. Μετατρέπονται από παθητικοί δέκτες σε ερευνητές, δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ και συγγραφείς.
 • Κύριο έναυσμα για να ασχοληθούν οι εκπαιδευόμενοι με το υπό μελέτη θέμα είναι η περιέργεια. αλλά και η συνάφεια που έχει αναφορικά με την καθημερινότητά τους.
 • Βασικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η διατύπωση ερωτήσεων.


Ειδικότερα, οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι απλές ή σύνθετες. Για κάθε μία απ’ αυτές, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση. Κάποιες ερωτήσεις πιθανόν να μην έχουν καν απάντηση, άλλες μπορεί να απαιτούν τον επαναπροσδιορισμό δεδομένων, ενώ άλλες να έχουν παραπάνω από μια απαντήσεις. Αυτό, εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη λογική ότι η επιστήμη συνεχώς προοδεύει με αποτέλεσμα νέα δεδομένα να προστίθενται στο πάζλ των γνώσεων ή στους γρίφους που καλούνται να λύσουν.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν 4 βασικού τύπου ερωτήσεις:


 1. ερωτήσεις υπόθεσης: ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να εμπλέξει ενεργά τον εκπαιδευόμενο στο περιεχόμενο του μαθήματος, ζητώντας του να κάνει υποθέσεις σχετικά με το μάθημα, αποκτώντας έτσι μία επίγνωση των προσδοκιών του.
 2. ερωτήσεις συμπερασμού: αποσκοπούν στο να οδηγηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην εξαγωγή χρήσιμων και διαθέσιμων πληροφοριών, σχετικές με το περιεχόμενο του θέματος που εξετάζεται, και πιθανό να είναι καλά κρυμμένες και όχι άμεσα ορατές.
 3. ερωτήσεις ερμηνείας: κύριος στόχος είναι η κατανόηση των συνεπειών και των αποτελεσμάτων των πληροφοριών και ιδεών που ανακαλύφθηκαν με τις ερωτήσεις συμπερασμού.
 4. ερωτήσεις μεταφοράς: ο εκπαιδευόμενος καλείται να «μεταφέρει» τις γνώσεις του σε μία άλλη διάσταση, διευρύνοντας έτσι τη σκέψη του. • Απαιτείται συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευόμενου, προκειμένου ο τελευταίος να μελετήσει και να αναζητήσει το διδακτικό υλικό που θα τον οδηγήσει στη γνώση.
 • Απαιτείται κριτική σκέψη από τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι αναζητούν τα δεδομένα, αλλά και δημιουργική ικανότητα, προκειμένου να συνθέσουν τις πληροφορίες και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.
 • Σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom, η στρατηγική αυτή απαιτεί δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με τα τελευταία στάδιά της.

Bloom taxonomy.jpg

 • Η χρήση της τεχνολογίας, ιδιαίτερα των πολυμεσικών πηγών στο διαδίκτυο, κρίνεται απαραίτητη.
 • Η ανάγνωση πηγών, ακρόαση πληροφοριών, πειραματισμό, παρατήρηση και συνεντεύξεις ατόμων που γνωρίζουν το υπό συζήτηση θέμα είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη στρατηγική αυτή .Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

Αυτο το μοντέλο βασίζεται στη θεωρεία ότι η ομαδική προσέγγιση είναι καλύτερη απο την ατομική.Ο καθηγητής και οι μαθητές συμμετέχουν ώς ίσοι όσον αφορά τις ιδέες.

Ο ρόλος του καθηγητή: Ο καθηγητής εκτελεί πολλούς ρόλους σε αυτο το μοντέλο. Επιλέγει το πρόβλημα , δρά ώς διαιτητής στην έρευνα, απαντά στις ερωτήσεις των μαθητών δίνοντας πληροφορίες, βοηθά τους αρχάριους να συγκεντρωθούν στη διαδικασία, διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ των μαθητών, βοηθά τους μαθητές να βρούν μια εξήγηση.
Ο ρόλος του μαθητή: Βρίσκουν την απόκλιση του προβλήματος. Μαζεύουν πληροφορίες με το να ρωτούν ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με ναι η όχι, Συλλέγουν πληροφορίες και τις ταξινομούν και προσπαθούν να δημιουργήσουν κατάλληλες εξηγήσεις. Διαδικασία της τάξης: Αυτό το μοντέλο δίνει έμφαση στις δραστηριότητα ομάδων. Δίνετε στους μαθητές η ελευθερία να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μπορούν να ενημερωθούν από τη βιβλιοθήκη, να κάνουν πειράματα ή να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε βιβλίο. Ο καθηγητής έχει το ρόλο του manager και επιβλέποντα [2].

Παράδειγμα

Πρακτική εφαρμογή καθοδηγούμενης, επαγωγικής έρευνας (Controlled, Inductive Inquiry)


Τίτλος Σεναρίου:
Μελετώντας το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου
Τίτλος δραστηριότητας:
Συσχετίζοντας πληροφορίες – Ερευνητής «Κλουζό»
Εκπαιδευτική στρατηγική:
Inquiry


Εκπαιδευτικό πλαίσιο
Εκπαιδευτικό πρόβλημα
Η ανάγκη να γίνει κατανοητή η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος είναι σημαντική. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν περιέργεια να μάθουν για θέματα και ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με τη ζωή τους και το σώμα τους. Μέσα από έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών μπορούν να μάθουν διάφορα θέματα που σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα όπου μέχρι πριν την εφαρμογή της διδακτικής μεθόδου μοιάζουν ανεξήγητα.
Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνώσεις

Να μάθουν:
• τη λειτουργία των πνευμόνων
• τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος
• τη σχέση του αναπνευστικού συστήματος με το κυκλοφορικό και τη καρδιά
• τη διαφορά του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος με τα υπόλοιπα έμβια όντα
• τις διάφορες ασθένειες που σχετίζονται με τους πνεύμονες

Δεξιότητες

Να μπορούν να:
• συλλέγουν πληροφορίες από ποικίλες πηγές
• συνδέουν τα δεδομένα και μέσα από υποθέσεις να εξάγουν συμπεράσματα και κανόνες
• συνεργάζονται ομαδικά με τα υπόλοιπα μέλη
• σκέπτονται κριτικά και να αντιληφθούν το ρόλο της έρευνας στη μάθηση τους

Στάσεις

Να μάθουν:
• την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας
• την αξία των τεχνολογιών και ειδικότερα του internet ως μέσο έρευνας και πειραματισμού
• να σέβονται και να μη διαχωρίζουν κοινωνικά, άτομα που πάσχουν από ασθένειες των πνευμόνων, όπως π.χ. άτομα με άσθμα.

Γνωστικό αντικείμενο
Φυσική ΣΤ' Δημοτικού
Επίπεδο δυσκολίας
Εύκολο
Χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων
Γνωστικά:
• Έχουν βασικές γνώσεις για το κυκλοφορικό σύστημα, καθώς και για άλλα όργανα του σώματος, όπως τη μύτη, το στόμα.
• Έχουν βασικές δεξιότητες υπολογιστών
Ψυχοκοινωνικά:
Έχουν περιέργεια και κίνητρο για μάθηση, αφού η θεματική ενότητα σχετίζεται άμεσα με την καθημερινή τους ζωή.
Δημογραφικά:
Κορίτσια και αγόρια ΣΤ' Δημοτικού

Περιβάλλον που θα γίνει η δραστηριότητα
Στην αίθουσα των υπολογιστών.
Ενέργειες δραστηριότητας (tasks)
Τύπος
Διαχείριση πληροφοριών (information handling), συλλογή, επιλογή αυτών.
Ρόλοι
Εκπαιδευτικός: Βοηθάει τους εκπαιδευόμενους με το να τους παρέχει οδηγίες για την έρευνά τους. Τους παρέχει υλικό καινούργιο ή συντονίζει τα βήματα της διαδικασίας.
Εκπαιδευόμενοι: Ικανότητα κριτικής σκέψης, συλλογής πληροφοριών και ομαδικού πνεύματος
Εργαλεία:
Πόροι: Μ.Α

Αφηγηματικό (Narrative): video players, texts
Ιστοσελίδες με κείμενα και πηγές για την αναπνοή και τον τρόπο λειτουργίας της
Αξιολόγηση
Ένα τεστ για το πώς λειτουργεί το αναπνευστικό σύστημα
Συζήτηση με τον εκπαιδευτικό για να αντιληφθεί αν έχει γίνει κατανοητή η ενότητα που θέλει να διδάξει (δηλαδή το αναπνευστικό σύστημα).


Φάσεις Λεπτομερής Περιγραφή
Φάση 1η: :
Ask
Σύντομη συζήτηση- Παρουσίαση προβλήματος- Ερωτήσεις
Ο εκπαιδευτικός εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο πρόβλημα που θέλει να μελετήσει παρουσιάζοντας μια ιστορία και δείχνοντας μια εικόνα.
Συγκεκριμένα, δίνεται ένα άρθρο εφημερίδας με τίτλο: «Πνιγμός προήλθε εχθές σε πισίνα μεγάλου ξενοδοχείου ενός 11χρονού παιδιού. Τα αίτια ακόμα ψάχνονται».
Η εικόνα περιλαμβάνει μια σειρά από παροιμίες μεταξύ των οποίων είναι η: «Όταν τρώμε, δε μιλάμε».
Φάση 2η:
Investigate
Συσχετίζοντας πληροφορίες – Ερευνητής «Κλουζό»
Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν διάφορες ιστοσελίδες που τους δίνει ο εκπαιδευτικός, αλλά και βίντεο μεταξύ των οποίων είναι και το παρακάτω:
http://video.google.com/videoplay?docid=-3829956502451572551#.
Απαντούν σε αντίστοιχα φύλλα εργασίας που σκοπό έχουν να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους στην αναζήτηση τους.
Φάση 3η:
Create
Αποτέλεσμα ιατροδικαστή - δημοσιογράφου
Στη φάση αυτή συνθέτουν τις ιδέες τους που βρήκαν παραπάνω, κάνοντας μια παρουσίαση. Για παράδειγμα, παίζουν το ρόλο του ιατροδικαστή αλλά παράλληλα και του ερευνητή.
Φάση 4η:
Discuss
Συζήτηση: Βρήκαμε τη λύση!!
Διατυπώνουν τις θεωρίες που διατύπωσαν και τις κωδικοποιούν σε κανόνες, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Κατ'αυτόν τον τρόπο, κατακτούν τη νέα γνώση και τη συνδέουν με την πρότερη.
Φάση 5η:
Reflect
Γενική συζήτηση: Τα καταφέραμε;
Συζητάνε με τον εκπαιδευτικό για τον τρόπο που εργάστηκαν, τις εντυπώσεις τους και τον τρόπο σκέψης τους.


Πρακτική εφαρμογή – Παραδείγματα από την τάξη


Παραδείγματα από την τάξη όπου οι μαθητές ερευνούν για την έρημο
Βίντεο 1: http://www.indiana.edu/~video/stream/launchflash.html?folder=slisal&filename=nquir32.m4v

Παράδειγμα διδασκαλίας μέσα από έρευνα, όπου οι μαθητές από το κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας της περιοχής Rose Tree Media School District καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους χώρο τέχνης
Βίντεο 2: http://www.youtube.com/watch?v=5QCRjSYo9yI

Απόψεις μαθητών και καθηγητών από το Appalachian State Πανεπιστήμιο
Βίντεο 3: http://www.youtube.com/watch?v=iVqigyqzQCw&feature=related

Περιγραφικό κείμενο με διαλόγους μεταξύ μαθητών και καθηγητών που εφαρμόζουν τη στρατηγική στη τάξη.
http://hea-www.harvard.edu/ECT/Inquiry/inquiry1.html

Tim O'Keefe καθηγητής στο δημοτικό σχολείο της Κολούμπια, Νότια Καρολίνα, πιστεύει ότι η διδασκαλία μέσα από την έρευνα βοηθάει τη μάθηση και εγείρει την περιέργειά τους
Βίντεο 4: http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/video_p3.html

Lisa Nyberg, μια δασκάλα στο σχολείο " Brattain Elementary στη περιοχή του Springfield, Oregon, μιλάει για το πώς προσαρμόζει τη διδασκαλία βασισμένη στη στρατηγική της έρευνας λαμβάνοντας υπόψη της τις ανατροφοδοτήσεις των μαθητών της.
Βίντεο 1 - Μέρος 1:http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/video_n2-1.html
Βίντεο 2 - Μέρος 2: http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/video_n2-2.html


Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα:

 • Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν αναλάβουν ενεργό ρόλο και εξασκούν αυτά που έμαθαν. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί αυτού του είδους μάθηση , ο εκπαιδευτικός κάνει απλές αλλαγές και οργανώνει την τάξη με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει τους μαθητές να αποκτήσουν προσοχή κατά την διάρκεια ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 • Θεωρητικοί όπως ο John Dewey πιστεύουν ότι τέτοιου είδους μάθηση μπορεί να βελτιώσει την εκπαίδευση. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν φυσικές δραστηριότητες όπως και την περιέργεια τους κατά τη διάρκεια μάθησης νέων εννοιών.
 • Η συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού αντί την παρουσίαση της επιστήμης ως ένα λογικό συνεκτικό υλικό.
 • καθώς το παιδί μεγαλώνει και ο εγκέφαλος βιώνει πνευματική ανάπτυξη , αυτό δημιουργεί νοητικές δομές μέσω της αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον.

Μειονεκτήματα:

 • Πολλοί εκπαιδευτικοί βιώνουν δυσκολία στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν επίσης πολλά προβλήματα στη διοχέτευση και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.
 • Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και προετοιμασία για την επαρκή πληροφόρηση του περιεχομένου που πρέπει να μεταδοθεί στους μαθητές, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διδασκαλία με αυτή τη μέθοδο για συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα.
 • Η επιστήμη είναι μια τεράστια συσσώρευση ανακαλύψεων και πρέπει να διαβιβάζεται μέσα από βιβλία, χάρτες, πίνακες κλπ. Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου της πρέπει να διδάσκεται για να μην υπάρχουν τυχόν παρανοήσεις.
 • Οι μαθητές πάντα θα χρειάζονται την υποστήριξη από κάποιο ενήλικα.
 • Έλλειψη βασικών και στοιχειωδών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.
 • Έλλειψη οργάνωσης και ποιοτικής καθοδήγησης.
 • Ανεπαρκής εκπαιδευτικός σχεδιασμός.
 • Απουσία ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευόμενους.
 • Έλλειψη ποιοτικών πηγών και διδακτικού υλικού προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα.
 • Εκπαίδευση που βασίζεται αποκλειστικά στο σχολικό εγχειρίδιο.
 • Παρανοήσεις εκπαιδευομένων.
 • Έλλειψη κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων.
 • Έλλειψη δημιουργικότητας.
 • Έλλειψη αυτενέργειας.

Αξιολόγηση

Παραλλαγές στρατηγικής

Deductive Inquiry (παραγωγική έρευνα)

Η αφαιρετική έρευνα εστιάζεται στο να μετακινεί τους εκπαιδευόμενους από μια γενικευμένη αρχή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες υπάγονται λογικά μέσα σε γενικεύσεις. Η διαδικασία του ελέγχου γενικευμένων υποθέσεων , της εφαρμογής αυτών και της διερεύνησης των σχέσεων μεταξύ συγκεκριμένων στοιχείων τονίζεται . Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τις πληροφορίες και παρουσιάζει σημαντικές αρχές, θέματα ή υποθέσεις. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στον έλεγχο των γενικεύσεων, στη συλλογή πληροφοριών και την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Inductive Inquiry (επαγωγική έρευνα)

Η διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών της επαγωγικής μεθόδου έρευνας, βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εξακριβώσουν τα γεγονότα, να καθορίσουν σχετικές ερωτήσεις, να αναπτύξουν τρόπους για να αναζητήσουν αυτά τα ερωτήματα, και να οικοδομήσουν επεξηγήσεις. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αναπτύξουν και να στηρίξουν τις δικές τους υποθέσεις. Μέσω της επαγωγικής έρευνας, οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τις διαδικασίες της σκέψης οι οποίες τους παρακινούν να μεταβούν από συγκεκριμένα γεγονότα και παρατηρήσεις σε συμπεράσματα. Για να το καταφέρουν αυτό, ο εκπαιδευτικός διαλέγει μια σειρά από συμβάντα. Ο εκπαιδευόμενος αντιδρά και προσπαθεί να κατασκευάσει ένα μοτίβο με νόημα βασισμένο σε προσωπικές και ομαδικές παρατηρήσεις . Συνήθως οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν ένα θεωρητικό πλαίσιο όταν ξεκινούν με το inductive inquiry. O εκπαιδευτικός τους ενθαρρύνει στο να μοιράζονται τις σκέψεις τους, ούτως ώστε να ωφεληθεί όλη η τάξη από αυτές τις ιδέες.[3]

Βιβλιογραφία

Αναφορές


Εξωτερικοί Σύνδεσμοι