Conduct and Interview

Από CoSyLLab Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Εισαγωγή - Σκοπός

Ορισμός

Η συνέντευξη αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου και συγχρόνως μια ουσιαστική και στοχαστική διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών. Χρησιμοποιείται κυρίως στα αρχικά στάδια απόκτησης της γνώσης. Πέρα από την καταγραφή πληροφοριών, μια συνέντευξη, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε σε βάθος τις εμπειρίες και τις απόψεις του συνεντευξιαζόμενου, να αποκαλύψει τις πτυχές της προσωπικότητάς του και να αναγνωρίσει συμπεριφορές. Βασικό εργαλείο της συνέντευξης είναι η συνομιλία που λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων.
Πολλοί ερευνητές υπογραμμίζουν την ιδιαιτερότητα της σχέσης μεταξύ συνεντευκτή και ερωτώμενου. Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (1992), πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που καθοδηγείται από τον ερευνητή ή ερωτώντα με στόχο την απόσπαση πληροφοριών σχετιζομένων με το αντικείμενο της έρευνας. Εκτός από την αλληλεπίδραση, σημαντικό ρόλο για τη διεξαγωγή της συνέντευξης διαδραματίζει η «ειλικρίνεια» (Verma&Mallick, 2004) και η «ψυχολογική ευκινησία» και «συναισθηματική νοημοσύνη» του ερευνητή (Walker, 1996). Ο Tuckman (1972), όρισε τις συνεντεύξεις ως δυνατότητα εισόδου στο τι διαδραματίζεται στο μυαλό του υποκειμένου. Οι συνεντεύξεις προβάλλουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που κατέχει το υποκείμενο, τις αξίες και προτιμήσεις του, καθώς και τις απόψεις και αντιλήψεις του. Ο Woods (1991), εκφράζει την άποψη ότι η συνέντευξη «είναι ο μόνος τρόπος για να προσεγγιστούν οι αντιλήψεις των ανθρώπων, αλλά συγχρόνως και ένας τρόπος για να προκαλέσεις τις καταστάσεις να συμβούν και να κινηθεί η ροή των στοιχείων».

Περιγραφή Στρατηγικής

Η συνέντευξη ως μέθοδος ποιοτικής έρευνας περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την φάση της προετοιμασίας, την φάση της διεξαγωγής και την φάση της αξιολόγησης. Η κάθε φάση περιλαμβάνει κάποια βήματα, όπως:


ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ :ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Στη φάση αυτή ο συνεντευκτής:

 • Προσδιορίζει το σκοπό της συνέντευξης και σχεδιάζει τον τρόπο υλοποίησης του.
 • Διαμορφώνει ένα αρχικό σχέδιο δράσης, και εντοπίζει πιθανά ερωτήματα με τα οποία θα λάβει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν για την έρευνα.
 • Αποφασίζει ποιος θα είναι ο τύπος της συνέντευξης.
 • Επεξεργάζεται τη διατύπωση των ερωτήσεων, καθώς και τη σειρά με την οποία θα υποβληθούν. Ερωτήσεις που η απάντησή τους μπορεί να είναι μονολεκτική, απορρίπτονται.
 • Προσδιορίζει τη διάρκεια της συνέντευξης, το χώρο και την χρονική στιγμή, σε συμφωνία πάντοτε με τον συνεντευξιαζόμενο.
 • Αποφασίζει για τον τρόπο καταγραφής της συνέντευξης (μαγνητοφώνηση ή γραπτές σημειώσεις).


ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Στη φάση αυτή ο συνεντευκτής:

 • Συστήνεται και εξηγεί το σκοπό της συνέντευξης.
 • Δείχνει ενδιαφέρον και αποφεύγει να διατυπώνει προσωπικές κρίσεις.
 • Υποβάλλει κάθε ερώτημα ξεχωριστά, διατηρώντας τον έλεγχο της συνέντευξης.
 • Δείχνει την απαιτούμενη ευγένεια, ακούει προσεκτικά και δεν διακόπτει άσκοπα ή συνεχώς τον συνεντευξιαζόμενο.
 • Μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις στην προσπάθειά του να εστιάσει σε ένα θέμα, αποφεύγοντας όσο είναι δυνατό να επηρεάσει τις απαντήσεις που του δίνονται.
 • Στο τέλος εκφράζει τις ευχαριστίες του στο συνομιλητή του για τη συνεργασία και τη βοήθεια που προσέφερε.


ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στη φάση αυτή ο συνεντευκτής:

 • Διερευνά αν επιτεύχθηκαν οι σκοποί της συνέντευξης.
 • Επεξεργάζεται το υλικό της συνέντευξης με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.
 • Καταλήγει σε συμπεράσματα και διαπιστώσεις που αφορούν τη διαδικασία στο σύνολό της.Τα είδη των συνεντεύξεων

Ένας γενικός διαχωρισμός των συνεντεύξεων, ανάλογα με το βαθμό της δόμησής τους, είναι ο παρακάτω:

 • Δομημένες συνεντεύξεις : περιέχουν ένα ερωτηματολόγιο με αυστηρά καθορισμένη δομή και συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικές με τα χαρακτηριστικά του προβλήματος. Χρησιμοποιούνται όταν αναζητείται μια συγκεκριμένη πληροφορία.
 • Ημι-δομημένες συνεντεύξεις : περιέχουν μια σειρά προκαθορισμένων ανοιχτών ερωτήσεων, αφήνοντας κάποια ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο θα απαντηθούν.
 • Μή-δομημένες συνεντεύξεις : αποτελούνται από γενικές ερωτήσεις, μή προκαθορισμένες, και υποβάλλονται με την ελπίδα της καταγραφής όσο περισσότερων πληροφοριών γίνεται.Στην περίπτωση αυτή, ο σκοπός της συνέντευξης είναι εντοπισμένος χωρίς όμως το αντικείμενο να είναι περιορισμένο. Οι μή-δομημένες συνεντεύξεις διακρίνονται :
 1. σε εντοπισμένες συνεντεύξεις, με σκοπό να εντοπίσουν την προσοχή σε μια εμπειρία και στα αποτελέσματα που έφεραν ένα ή περισσότερα ιδιαίτερα ερεθίσματα και
 2. σε ελεύθερες ή μή τυποποιημένες, χωρίς να αυτό να σημαίνει ότι οι ερωτήσεις γίνονται σε οποιοδήποτε θέμα και με τυχαία σειρά. Αυτού του είδους οι ερωτήσεις καθιερώθηκαν στην ψυχοθεραπεία.

Εμπλεκόμενοι Ρόλοι

 • Ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος ο οποίος οργανώνει, συντονίζει και επιβλέπει την πορεία της διδακτικής διαδικασίας σε κάθε της φάση. Επιπλέον, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους μαθητές, με σκοπό την προσέγγιση της γνώσης.
 • Οι μαθητές ενσαρκώνουν τη διδακτική διαδικασία συμμετέχοντας ενεργά, συνεργάζονται, αξιολογούν τα δεδομένα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με το προς εξέταση θέμα.

Παραδείγματα

Το διδακτικό παράδειγμα προέρχεται από το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ Γυμνασίου και πραγματεύεται το τέταρτο κεφάλαιο, «Κοινωνικοί θεσμοί», το οποίο εντάσσεται στην πρώτη ενότητα του βιβλίου, «Το άτομο και η κοινωνία». Στη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος, θα αξιοποιηθεί η μέθοδος της συνέντευξης.

Μάθημα : Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

Τάξη : Γ’ Γυμνασίου

Τίτλος μαθήματος :«Ο θεσμός του σχολείου. Τα χαρακτηριστικά και οι αλλαγές του στην εποχή της προηγούμενης γενιάς σε σχέση με τη σημερινή μορφή του.»

Περιγραφή : το σενάριο αναφέρεται στη διδασκαλία του τέταρτου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου (σελ. 30 – 36), «Κοινωνικοί θεσμοί». Στα πλαίσια του μαθήματος οι μαθητές καλούνται, αφού κατανοήσουν την έννοια των κοινωνικών θεσμών, να μελετήσουν ένα σημαντικό θεσμό, όπως είναι το σχολείο, κυρίως ως προς τις αλλαγές που έχει υποστεί από την προηγούμενη γενιά.

Διάρκεια : 4 διδακτικές ώρες

Προαπαιτούμενα : ορθή χρήση κανόνων γραμματικής και συντακτικού, λεξιλογική ευχέρεια, βασικές δεξιότητες στη χρήση υπολογιστή.

Γενικοί Διδακτικοί στόχοι του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές :
• Να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση, ώστε να κατανοούν, αναλύουν και ερμηνεύουν τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή ένωση, στον κόσμο.
• Να αναπτύξουν αξίες, στάσεις και δεξιότητες για αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία και για προσωπική ανέλιξη.
• Να κατανοήσουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι και να ενδιαφέρονται για μια καλύτερη κοινωνία και πολιτεία, για έναν καλύτερο κόσμο.
• Να μάθουν τις απαραίτητες έννοιες για να μπορούν να παρακολουθούν τα θέματα που διδάσκονται.
• Να μάθουν να συζητούν, να δέχονται τις διαφορετικές απόψεις, να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις και να τις υποστηρίζουν με επιχειρήματα.
• Να ενθαρρύνονται για να θέτουν ερωτήματα και να εφευρίσκουν λύσεις σε κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα.


Ειδικοί Διδακτικοί στόχοι του κεφαλαίου «Κοινωνικοί Θεσμοί».

Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές :
• Να κατανοήσουν την έννοια του κοινωνικού θεσμού.
• Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητά τους στην οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας.
• Να κατανοήσουν ότι οι θεσμοί είναι σταθεροί, αλλά δεν παραμένουν αμετάβλητοι, κι αυτό εξαρτάται από τη συμπεριφορά των ανθρώπων.

Οι εμπλεκόμενοι και οι ρόλοι τους

 • Ο καθηγητής είναι εκείνος ο οποίος οργανώνει, συντονίζει και επιβλέπει την πορεία της διδακτικής διαδικασίας σε κάθε της φάση. Επιπλέον, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους μαθητές, με σκοπό την προσέγγιση της γνώσης.
 • Οι μαθητές ενσαρκώνουν τη διδακτική διαδικασία συμμετέχοντας ενεργά, συνεργάζονται, αξιολογούν τα δεδομένα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με το προς εξέταση θέμα.

Δραστηριότητα

Οι μαθητές καλούνται να δομήσουν μια συνέντευξη με θέμα το σχολείο. Οι συνεντευξιαζόμενοι θα είναι πρόσωπα της προηγούμενης γενιάς που έχουν τελειώσει το ίδιο σχολείο.
Διδακτικός στόχος της δραστηριότητας είναι η διακρίβωση των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στο θεσμό του σχολείου.
Η πορεία που θα ακολουθήσουν οι μαθητές προκειμένου να εκτελέσουν τη δραστηριότητα, περιλαμβάνει τις τρεις φάσεις της συνέντευξης. Αναλυτικότερα:

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
(1 διδακτική ώρα)

Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε πέντε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει να διεξάγει συνέντευξη για ένα από τα ακόλουθα θέματα:
 1. Κτιριακές εγκαταστάσεις,
 2. Μαθήματα,
 3. Μαθητές,
 4. Σχέσεις μαθητών – καθηγητών,
 5. Ψυχαγωγία και αξίες/πρότυπα του σχολείου.

Στη συνέχεια, από τις καταστάσεις του σχολείου, επιλέγονται τυχαία ονόματα - μαθητές της προηγούμενης γενιάς και δημιουργούνται αντίστοιχα πέντε ομάδες συνεντευξιαζόμενων 5-10 ατόμων. Οι συνεντευκτές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τα πρόσωπα αυτά, ώστε να εξασφαλίσουν την έγκρισή τους για τη συμμετοχή στην έρευνα και να συμφωνήσουν σχετικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης, καθώς και τη διάρκεια της.
Έπειτα οι μαθητές προετοιμάζουν και καταγράφουν τις ερωτήσεις. Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές στη σωστή διατύπωση των ερωτήσεων, ώστε να είναι σαφείς και συντομευμένες.
Τέλος, αποφασίζεται ο τρόπος καταγραφής της συνέντευξης, κοινός και για τις πέντε ομάδες.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ :
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
(1 διδακτική ώρα)

Στη φάση αυτή η κάθε ομάδα συστήνεται και εξηγεί το σκοπό της συνέντευξης.

Αρχικά, και οι πέντε ομάδες υποβάλλουν κάποιες γενικές ερωτήσεις, όπως:

 1. Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά)
 2. Ποιο έτος αποφοιτήσατε από το σχολείο;
 3. Στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτήσατε κατόπιν δικής σας επιλογής, ήταν απόφαση των γονιών σας ή σας κατηύθηνε το δημοτικό σχολείο στο οποίο φοιτούσατε;
 4. Τι επαγγέλεστε;

Ακολούθως, η κάθε ομάδα υποβάλλει ξεχωριστά ερωτήματα ανάλογα με το θέμα που ερευνά :

Πρώτη ομάδα (κτιριακές εγκαταστάσεις)

 1. Πού στεγαζόταν το σχολείο, όταν φοιτούσατε;
 2. Ήταν μεγάλες και ευχάριστες οι αίθουσες διδασκαλίας;
 3. Υπήρχαν εργαστήρια; Τι είδους;
 4. Υπήρχε βιβλιοθήκη και με ποιον τρόπο την αξιοποιούσατε;
 5. Το προαύλιο ήταν μεγάλο;
 6. Είχατε τουαλέτες και αποδυτήρια;
 7. Πώς ήταν η καθαριότητα και η υγιεινή των χώρων του σχολείου ;

Δεύτερη ομάδα (μαθήματα)

 1. Τι μαθήματα διδάσκονταν στο Βαρβάκειο την εποχή που φοιτούσατε ;Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα;
 2. Θυμάστε αν διδασκόταν Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Οικιακή Οικονομία, Καλλιτεχνικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ;
 3. Υπήρχαν μαθήματα που δε διδάσκονται σήμερα;
 4. Πόσο διαρκούσε η διδακτική ώρα και πόσες ώρες μάθημα είχατε την ημέρα;
 5. Πόσο διαρκούσε το διάλειμμα;
 6. Πόσες ώρες/φορές την εβδομάδα κάνατε γυμναστική ;
 7. Οι εξετάσεις αφορούσαν μόνο την ύλη των σχολικών βιβλίων ή δινόντουσαν και εκτός σχολικών βιβλίων θέματα ;
 8. Γινόντουσαν συχνά διαθεματικές προσεγγίσεις μαθημάτων ;
 9. Είχατε πολύ κατ΄ οίκον εργασία; Υπήρχαν καθημερινά σχολικές εργασίες κατ΄οίκον;
 10. Τα διαγωνίσματα ήταν συχνά και σε ποια μαθήματα ;
 11. Επισκεπτόσασταν συχνά μουσεία ή εκθεσιακούς χώρους ;
 12. Κάθε πότε παίρνατε βαθμούς ;
 13. Οι καθηγητές επικοινωνούσαν συχνά με τους γονείς ;
 14. Πως γινόταν τότε η εισαγωγή των μαθητών στα Α.Ε.Ι ;

Τρίτη ομάδα (μαθητές)

 1. Πόσοι μαθητές φοιτούσατε στο σχολείο και πόσοι σε κάθε τμήμα;
 2. Φορούσατε σχολικές στολές εντός και εκτός σχολείου;
 3. Μένατε μέσα στο σχολείο, τρώγατε εκεί ;
 4. Πληρώνατε δίδακτρα ;
 5. Ποιες ήταν οι επιδόσεις της τάξης σας α] σε βαθμούς , β] στον αθλητισμό , γ] στα καλλιτεχνικά ;
 6. Είχατε συγκροτήσει αθλητικές / μουσικές/ θεατρικές ομάδες ή άλλες με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα;
 7. Πώς αντιμετώπιζε το σχολείο τους μαθητές που διακρίνονταν σε αθλήματα;
 8. Υπήρχαν συμμαθητές σας που είχαν διακριθεί σε κάποιο τομέα και πώς τους αντιμετώπιζε το σχολείο και οι συμμαθητές του;
 9. Υπήρχαν μαθητές με μαθησιακά προβλήματα και πώς αντιμετωπίζονταν από το σχολείο και τους συμμαθητές του ;
 10. Ποιους χαρακτηρισμούς (παρατσούκλια, συνηθισμένες εκφράσεις προσφώνησης) χρησιμοποιούσαν οι μαθητές και τι σήμαιναν;
 11. Οι μαθητές έκαναν κοπάνες και αν ναι πού πήγαιναν;
 12. Tι κάνατε στα διαλείμματα;
 13. Οι μαθητές κάπνιζαν στο χώρο του σχολείου; Υπήρχε σχετική τιμωρία;
 14. Οι μαθητές συνδικαλιζόντουσαν ή ήταν πολιτικοποιημένοι; (συμμετοχή σε μαθητικές κοινότητες, πολιτικά κόμματα, άλλες οργανώσεις)

Τέταρτη ομάδα (σχέσεις μαθητών – καθηγητών)

 1. Θυμάστε τι ηλικία είχαν οι καθηγητές σας και το φύλο τους ;
 2. Σας βοηθούσαν οι καθηγητές στα μαθήματα;
 3. Θυμόσαστε κάποια μέθοδο διδασκαλίας που εφάρμοζαν;
 4. Συζητούσατε άλλα θέματα εκτός μαθημάτων; (τα σχέδια σας για το μέλλον,τα προσωπικά σας προβλήματα)
 5. Σας τιμωρούσαν συχνά οι καθηγητές; για ποια είδη παραπτωμάτων και ποια είδη τιμωρίας εφάρμοζαν;
 6. Πώς ήταν η συμπεριφορά των μαθητών προς τους καθηγητές και το αντίστροφο;
 7. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις μαθητών- καθηγητών ;

Πέμπτη ομάδα (ψυχαγωγία και αξίες/πρότυπα σχολείου)

 1. Πώς διασκεδάζατε στο σχολείο ; (παρτυ, εκδηλώσεις, εκδρομές)
 2. Υπήρχαν ψυχαγωγικές σχολικές εκδηλώσεις ;
 3. Πώς διασκεδάζατε εκτός σχολείου;
 4. Ποιες αξίες και πρότυπα σας ενέπνευσε το σχολείο μας ;
 5. Θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο σχολείο επηρέασε τη διαμόρφωση της προσωπικότητας σας και με ποιο τρόπο;

Είναι σημαντικό οι συνεντευκτές να δείχνουν την απαιτούμενη ευγένεια και να μην διακόπτουν άσκοπα το συνομιλητή τους. Στο τέλος της συνέντευξης, εκφράζονται οι ευχαριστίες των μαθητών προς τους ερωτώμενους και η διαβεβαίωση ότι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας.

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(2 διδακτικές ώρες)

Στη φάση αυτή οι μαθητές υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού, επεξεργάζονται και αξιολογούν το υλικό που παράχθηκε. Η κάθε ομάδα καταγράφει τα συμπεράσματά της σχετικά με το θέμα που ερεύνησε και ανακοινώνει τα αποτελέσματα και στις υπόλοιπες ομάδες.


Εργαλεία, υπηρεσίες και πόροι

Εποπτικό υλικό : ηλεκτρονικός υπολογιστής, απ’ όπου οι μαθητές αντλούν πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης.
Πηγές: αρχείο ονομαστικής κατάστασης μαθητών του σχολείου.

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα:

 • Αύξηση της ενεργής συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Προώθηση της συνεργασίας
 • Βελτίωση της κριτικής σκέψης μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Μειονεκτήματα:

 • Χρειάζεται αρκετός χρόνος για προετοιμασία

Αξιολόγηση

Η συνέντευξη είναι μία βασική μέθοδος της ποιοτικής έρευνας και δεν πρόκειται για απλή, τυπική διαδικασία διαλόγου μεταξύ ερευνητή και υποκειμένου. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ξεπεραστούν τα κοινωνικά στεγανά, που δυσχεραίνουν την ουσιαστική συμμετοχή στο διάλογο, ώστε να επέλθει η προσέγγιση της πραγματικότητας και της αλήθειας.


Παραλλαγές ΣτρατηγικήςΒιβλιογραφία

 • Μάγος, Κ., «Συνέντευξη ή Παρατήρηση;» : Η Έρευνα στη Σχολική Τάξη, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Τ.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Παρασκευοπούλου – Κόλλια, Ευφροσύνη – Άλκηστη, Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και Συνεντεύξεις, Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Volume 4, Number 1, 2008 / Section one.
 • Φίλιας, Β., (1993), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, Gutenberg.
 • Χελιώτη, Ε., Βασικός Οδηγός για την Προετοιμασία και Διεξαγωγή Συνέντευξης, Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μάθηση και Επιχειρείν», Ίδρυμα Λαμπράκη.

Αναφορές


Εξωτερικοί σύνδεσμοι